Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2024

3068

Informujemy, że powiat świecki przystąpił do realizacji Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

– osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

– osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

– osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

– osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego,( w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu  “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której stanowi załącznik nr 7 do Programu.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu;
 2. osoby będące członkami rodziny – na potrzeby Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych (rodziców/dziadków/pradziadków oraz dzieci/wnuki/prawnuki), małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem;
 3. opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczenie, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością nie świadczy usług opiekuńczych (np. karmienie, zmiana opatrunków, zmiana pieluch). Asystent wspiera osobę z niepełnosprawnością w realizacji jej celów, ale jej nie wyręcza. Wszystkie wykonywane czynności są realizowane przy udziale uczestnika, zatem asystent nie może samodzielnie robić dla niego zakupów, załatwiać za niego spraw urzędowych, przywozić mu obiadów itp. Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością , na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

JAKI JEST LIMIT GODZIN USŁUG ASYSTENTA?

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie   o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

CZY USŁUGI ASYSTENTA SĄ ODPŁATNE?

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu:

1. karta zgłoszenia uczestnika.pdf (273,18KB)

2. kata zakresu czynności.pdf (264,35KB)

3. Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 poz. 100ze zm.)

4. Kserokopię dokumentu potwierdzającą ustanowienie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną – w przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną.

5. KLAUZULA INFORMACYJNA asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2024- uczestnik.pdf (203,74KB)

Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu do dnia 29 grudnia 2023 roku.  Karty zgłoszenia do Programu wraz z pozostałą dokumentacją rekrutacyjną będą rejestrowane według kolejności zgłoszeń, a ich złożenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do Programu. Osoby, które złożą wniosek po wskazanym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.

UWAGA!

ZŁOŻENIE KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ.

W CZASIE KORZYSTANIA Z USŁUG ASYSTENTA NIE MOGĄ BYĆ ŚWIADCZONE – W TYCH SAMYCH GODZINACH – USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE.

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy PCPR  pod numerami  telefonów: 52 56 83 204, 52 56 83 209.

Druki asystenta:

1. kata zgłszenia asystenta do AOON 2024.pdf (231,17KB)
2. oświadczenie o braku pokrewienstwa asystenta z uczestnikiem programu AOON 2024.pdf (162,41KB) – w przypadku asystenta wskazanego przez osobę niepełnosprawną
3. Oświadczenie w zakresie danych do sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.pdf (81,31KB)
4. KLAUZULA INFORMACYJNA asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2024- uczestnik.pdf (203,74KB)

Program będzie realizowany po przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego i podpisaniu umowy na jego realizację.

Treść programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.