PCPR w Świeciu poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej.

4201

Świecie, dnia 01.09.2022r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ, PIECZY ZASTĘPCZEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie,  poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej.

Zgodnie z wykazem stanowisk w samorządowych jednostkach organizacyjnych stanowisko pracownika socjalnego należy do stanowisk pomocniczych i obsługi (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1960 – załącznik Nr 3).

1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:
1) Wykształcenie:
a) uprawnienia do wykonywania zawodu pracownik socjalny
2) Obywatelstwo polskie lub wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu pozwalającym na wykonywanie zadań na stanowisku.
3) Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
4) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
6) Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona, ani ograniczona.
7) Dyspozycyjność i mobilność w dotarciu do środowiska rodzin zastępczych – prawo jazdy kat.B.
8) Znajomość obsługi programów komputerowych.
9) Znajomość następujących ustaw:
a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) ustawy o pomocy społecznej,
c) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
d) ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy,
e) ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) Umiejętność pracy w zespole,
2) komunikatywność, umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami oraz instytucjami,
3) umiejętność prowadzenia pracy z trudnym klientem,
4) dobra organizacja pracy własnej i samodzielność,
5) odpowiedzialność, rzetelność oraz kreatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:
1. Prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pozostałych placówkach, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
2. Współpraca z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych w sprawie skierowania i opuszczania przez dzieci placówek.
3. Wykonywanie postanowień sądu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
4. Przygotowywanie dokumentacji i projektów skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkania chronionego.
5. Przygotowywanie pełnej dokumentacji oraz projektów decyzji w sprawie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
6. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawieranych porozumień, projektów porozumień z innymi powiatami i ścisła współpraca z działem finansowym w zakresie naliczania odpłatności.
7. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z poszczególnymi gminami i ścisła współpraca z działem finansowym w zakresie naliczania odpłatności.
8. Przygotowywanie pełnej dokumentacji oraz projektów decyzji w sprawach świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i pozostałych placówek, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
9. Przygotowywanie dokumentacji i koordynacja działań w sprawach z zakresu umieszczania osób w domach pomocy społecznej oraz działań związanych z funkcjonowaniem  i sprawozdawczością domów.
10. Przygotowywanie pełnej dokumentacji i projektów decyzji oraz udzielanie pomocy cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w tym naliczanie  i sporządzanie list wypłat pomocy.
11. Przyjmowanie mieszkańców do hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w sytuacji nagłych zdarzeń.
12. Opracowywanie informacji, analiz i sprawozdań w szczególności dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej oraz sprawozdawczości opisowej z zajmowanego stanowiska.
13. Wprowadzanie danych do systemu POMOST i SAC.
14. Realizacja wyżej wymienionych zadań odbywać się będzie w sposób określony w zakresie czynności.

4. Warunki zatrudnienia:
1. Umowa o pracę na czas zastępstwa.
2. Praca wykonywana w siedzibie PCPR w Świeciu oraz w terenie, w środowisku rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
3. Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień-październik 2022r.
4. Stały kontakt z klientem (na zewnątrz i wewnątrz Urzędu).

5. Niezbędne dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy (zał. nr 1 do ogłoszenia).
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe na wskazane stanowisko w ogłoszeniu o naborze.
3. Kopie dokumentów potwierdzających staż zawodowy.
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (zał. nr 2 do ogłoszenia).
5. Jeżeli kandydat ubiegający się o przyjęcie na stanowisko pracownika w Dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej załączy inne dokumenty niż określone w pkt. od 1 do 4 i będą one zawierały kategorię danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO winny być one opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w innych załączonych dokumentach”

……………………………………………….
Podpis kandydata do pracy

 6. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie:
– osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, pokój nr 2 (sekretariat)
– lub pocztą na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie, z dopiskiem:

dotyczy naboru na stanowisko pracy w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej”

w terminie do 14.09.2022r., godz. 15.00

7. Inne informacje:
1. Kandydat, który nie stawi się na proces rekrutacji nie będzie rozpatrywany w dalszym postępowaniu.
2. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Aplikacje złożone w innej formie niż określone w niniejszym ogłoszeniu lub nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń zostaną odrzucone.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – bip oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum.

Pozostałe informacje znajdują się tutaj.