Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

7563
Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.
Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.
W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły – publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.
Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.
Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy uregulowane jest na poziomie ustawowym. Prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski (np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych albo uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) nie ma znaczenia dla możliwości przyjęcia do publicznej szkoły i możliwych form wspomagania nauki.
Kontakt do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świecki:
1. I Liceum Ogólnokształcące im Floriana Ceynowy w Świeciu
ul. Gimnazjalna 3 , 86-100 Świecie
tel. 52 33 12 264
2.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 85, 86-105 Świecie
tel. 52 33 33 140,
w ramach którego działa :
1) II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu
2) Technikum Nr 2 w Świeciu
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
ul. Kościuszki 6A, 86-100 Świecie,
tel. 52 33 12 438
w ramach którego działa:
1) III Liceum Ogólnokształcące
2) Technikum
3) Branżowa Szkoła I Stopnia
4.  Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu
ul. Paderewskiego 5A, 86-105 Świecie
tel. 52 33 30 086
w ramach którego działa:
1)  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 im. Jana Pawła II
2) Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Jana Pawła II
4) Przedszkole Specjalne nr 10 „Słoneczna Polana”
5. Zespół Szkół w Nowem
ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe
tel. 52 33 38 012
w ramach którego działa:
1) Liceum Ogólnokształcące w Nowem
2) Technikum
3) Branżowa Szkoła I Stopnia
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu
ul. Szkolna 8, 86-160 Warlubie
tel. 52 33 26 162
w ramach którego działa:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
2) Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia
3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
4) Przedszkole Specjalne Nr 2 „Promyczek”
Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły ponadpodstawowej posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu, tel. 52 56 83 215,  z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

Załączniki