Obwieszczenie

5302

 Świecie dn. 24.09.2021 r.

WGK.III.683.2.12.2021

OBWIESZCZENIE

        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r. poz. 735 j.t. ze zm.) z a w i a d a m i a m , że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) dnia 06 sierpnia 2021r.  wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako dz. nr 265/8 o pow. 0.0016 ha obręb Przechowo, gm. Świecie, zapisana w KW BY1S/00000232/8  – dotychczasowy  właściciel: Artur i Minna Bukofzer, wspólność ustawowa, która zgodnie z decyzją Starosty Świeckiego znak: BOŚ.6740.2.Św.509.2021 z dnia 05.07.2021r. , Nr 6/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn. „ rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II ”, gm. Świecie , powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie; stała się własnością Powiatu Świeckiego.

W trakcie  prowadzonego postępowania ustalono, że Artur i Minna małż. Bukofzer nie żyją wobec czego należy prowadzić postępowanie  w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym .

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym na dzień ostateczności decyzji Starosty Świeckiego znak: BOŚ.6740.2.Św.509.2021 z dnia 05.07.2021r. , Nr 6/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn. „ rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II ”, gm. Świecie , powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie; stała się własnością Powiatu Świeckiego przysługiwały prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, o udokumentowanie swoich praw.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionej nieruchomości skutkować będzie przekazaniem ustalonych w decyzji Starosty Świeckiego  kwot odszkodowań do depozytu sądowego.

Stosownie do art. 36 § 1 k.p.a. informuję, że przedmiotowe postępowanie nie zostało zakończone w ustawowym terminie z uwagi na przeprowadzenie oględzin nieruchomości oraz konieczność sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, dokonania odbioru operatu szacunkowego i przyjęcia go jako dowodu w sprawie oraz umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Przewidywany termin zakończenia postępowania to 30 listopad 2021 roku. Na podstawie art. 37 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie, wnosi się do organu wyższego stopnia, w tym przypadku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Starosty Świeckiego.

Mając na uwadze nieuregulowany stan prawny nieruchomości przedmiotowe zawiadomienie stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w  Świeciu, stronie Powiatu Świeckiego –  www.csw.pl , oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa Powiatowego na parterze budynku oraz w Urzędzie Miejskim w Świeciu .

(Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia)

Załączniki