Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 4 na realizację zadania w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa.

4674

Na podstawie art. 13 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz  § 5 ust. 3 lit. b i ust. 4, § 6 ust. 1 pkt 4 i § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok przyjętego uchwałą Nr XXV/163/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 4 na realizację zadania  w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa.

 Rozdział 1
Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania
 • §1. 1. Otwarty konkurs ofert dotyczy realizacji zadania w zakresie wspierania turystyki  i krajoznawstwa w tym  wspierania zadań związanych z promocją walorów turystycznych Powiatu Świeckiego.
 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Zadanie jest priorytetowym zadaniem publicznym wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 4 Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 3. Wszystkie działania musza być dostosowane do obowiązujących przepisów sanitarnych w zakresie przeciwdziałania Covid-19.
 • §2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15000 zł.
Rozdział 2
Zasady przyznawania dotacji
 • § 3. 1. O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
 1. Oferent nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.
 3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 4. W konkursie zostanie wybrana tylko 1 oferta.
 5. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego finansowego w wysokości co najmniej 10 % całkowitego kosztu zadania.
 6. W przypadku wkładu własnego osobowego w realizacji zadania przyjmuje się aktualne stawki rynkowe z zastrzeżeniem, że stawka godzinowa nie może być niższa niż 20 zł i nie wyższa niż 50 zł.
 Rozdział 3
Termin i warunki realizacji zadania
 • §4. 1. Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 czerwca 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.
 1. Wydatki dotyczące realizacji zadania uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli:

1) są niezbędne do realizacji zadania;

2) są racjonalne i efektywne;

3) zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie;

4) zostały udokumentowane;

5) zostały przewidziane w kalkulacji kosztów.

 1. W kosztach realizacji zadania nie uwzględnia się wydatków niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania (koszty niekwalifikowalne), w szczególności wydatków na:

1) podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zleceniobiorca ma możliwość jego odliczenia;

2) finansowanie kosztów działalności gospodarczej;

3) amortyzację, leasing;

4) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, kary i grzywny.

 1. Dopuszcza się:

1) przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji kosztów realizacji zadania w wysokości nieprzekraczającej 20% danego kosztu;

2) zmiany w zakresie poszczególnych działań i terminu ich realizacji, o ile nie zmieniają istoty zadania i nie naruszają terminu realizacji zadania określonego w umowie.

 1. W uzasadnionych przypadkach zleceniobiorca może wystąpić w trakcie realizacji zadania o aneksowanie umowy, w szczególności w zakresie:

1) przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji kosztów realizacji zadania w wysokości przekraczającej 20 % danego kosztu;

2) utworzenia nowej pozycji kosztów w kalkulacji kosztów realizacji zadania;

3) istotnych zmian w zakresie poszczególnych działań, w tym wprowadzenia nowych działań lub rezygnacji z zaplanowanych działań, pod warunkiem, że zmiany te nie wpływają na warunki realizacji zadania i kryteria oceny oferty określone w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Zleceniobiorca, w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, składa w formie elektronicznej poprzez Generator w systemie eNGO.pl, sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, sporządzone zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Zleceniobiorca załącza do sprawozdania w formie elektronicznej zestawienie dokumentów księgowych (faktur, rachunków) dotyczących realizacji zadania.
 3. Zleceniobiorca, w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia sprawozdania w Generatorze, składa w Starostwie Powiatowym w Świeciu wydruk potwierdzenia złożenia sprawozdania wygenerowany z systemu (zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną sprawozdania złożonego w Generatorze) i podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu zleceniobiorcy.
 4. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane, jeżeli zleceniobiorca zrealizował działania określone w ofercie, a rezultaty zostały osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80 % w stosunku do zaplanowanych.
 5. W przypadku, gdy założone rezultaty zostały osiągnięte na poziomie równym lub wyższym niż 50 % i niższym niż 80 %, zleceniobiorca:

1) jest zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia rezultatów;

2) może być zobowiązany do zwrotu dotacji proporcjonalnie do stopnia realizacji zadania publicznego.

 1. W przypadku, gdy założone rezultaty zostały osiągnięte na poziomie niższym niż 50 %, zleceniobiorca jest zobowiązany do zwrotu całości dotacji.
 2. Przy ocenie stopnia realizacji zadania zleceniodawca bierze pod uwagę w szczególności:

1) czy nieosiągnięcie rezultatów nastąpiło z winy zleceniobiorcy czy z przyczyn obiektywnych;

2) czy nieosiągnięcie rezultatów ma wpływ na koszty jednostkowe zadania;

3) czy nieosiągnięcie rezultatów spowodowało niezrealizowanie celu zadania.

 1. Umowę uznaje się za wykonaną z dniem zaakceptowania sprawozdania końcowego przez zleceniodawcę.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Świeckim a zleceniobiorcą, sporządzona zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Rozdział 4
Termin składania ofert
 • § 5. 1. Oferent składa ofertę w formie elektronicznej (sporządzoną zgodnie ze wzorem oferty określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań) poprzez Generator w systemie eNGO.pl dostępny na stronie internetowej www.powiatswiecki.engo.org.pl, a następnie jest zobowiązany do złożenia oferty w formie papierowej, podpisanej przez upoważnione osoby w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OTWARTY KONKURS OFERT” w sekretariacie Starosty Świeckiego, ul. Hallera 9 w Świeciu , pok. nr 315, II piętro lub przesłania pocztą (kurierem) na adres: Starostwo Powiatowe Świecie, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie w terminie do dnia 10  maja  2021r. do godz. 15:30.

Suma kontrolna oferty złożonej w Generatorze w systemie eNGO.pl musi być taka sama, jak suma kontrolna oferty złożonej w wersji papierowej.

 1. Oferent załącza w formie elektronicznej załączniki do oferty:

1) skan statutu lub w przypadku stowarzyszeń zwykłych – regulaminu działalności;

2) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – skan aktualnego zaświadczenia lub wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, niezależnie od tego kiedy został wydany;

3) w przypadku, gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji – skan pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu, tj. do dnia 10 maja 2021 r. do godziny 15:30. Warunkiem złożenia oferty w Sekretariacie jest wcześniejsze złożenie jej za pomocą Generatora w systemie eNGO.pl.
 2. Oferty złożone tylko w jednej z powyższych form oraz oferty w wersji papierowej, nieposiadające na każdej stronie sumy kontrolnej zgodnej z ofertą złożoną w wersji elektronicznej w Generatorze w systemie eNGO.pl będą odrzucone ze względów formalnych.
Rozdział 5
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 • § 6. 1. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

1) oferta została sporządzona według wzoru, o którym mowa w § 5 ust. 1;

2) oferta została złożona poprzez Generator w systemie eNGO.pl w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1;

3) oferta została złożona w wersji papierowej w miejscu i terminie wskazanym w § 5 ust. 1,  zawiera sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożoną w Generatorze i została podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem oraz, jeżeli dotyczy, oryginał pełnomocnictwa lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

4) oferta została złożona przez oferenta uprawnionego do jej złożenia, prowadzącego działalność statutową w zakresie objętym konkursem;

5) oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia o konkursie, w szczególności dotyczącymi celu  i terminu realizacji zadania publicznego;

6) oferta została wypełniona w sposób kompletny, nie zawiera istotnych błędów i ma prawidłowo wypełnione wszystkie pola, tabele i oświadczenia;

7) do oferty załączono w formie elektronicznej załączniki wskazane w § 5 ust. 2.

 1. Oferent ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty zawierającej uchybienia wskazane w ust. 1 pkt 6 i 7 w terminie wskazanym przez Starostwo Powiatowe w Świeciu.
 2. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym również nieuzupełnione we wskazanym terminie, nie podlegają ocenie merytorycznej.
 3. Oceny merytorycznej ofert dokonuje Komisja konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu, w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania przez oferenta (pkt 0-10 ) – doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania, realność wykonania zadania;

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (pkt  0-15) – racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań, prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów, szczegółowy opis pozycji kosztorysu;

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których oferent będzie realizować zadanie (pkt 0-25) w tym: uzasadnienie potrzeby realizacji zadania (wraz z diagnozą potrzeb odbiorców zadania), zgodność założonych rezultatów z celami zadania i  ogłoszeniem o konkursie;

4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (pkt 0- 5);

5) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (pkt 0-5);

6) ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków (pkt 0-5).

 1. Stopień spełniania każdego z kryteriów przez ofertę podlega osobnej ocenie przez każdego z członków Komisji konkursowej według podanej w ust. 4 pkt 1-6 skali punktowej. Z dokonanych ocen obliczana jest średnia.
 2. Komisja Konkursowa ustala wysokość i sposób podziału dotacji stosownie do oceny wynikającej z przyjętych kryteriów. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów.
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Świeckiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje tryb odwoławczy.
 4. O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni. Ponadto informacja o wyborze ofert zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.csw.pl, na stronie internetowej www.csw.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świeciu.
 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
Rozdział 6
Zadania publiczne zrealizowane w roku poprzednim i w roku ogłoszenia konkursu
 • § 7. Zadanie będącego przedmiotem konkursu, nie było realizowane w poprzednich latach.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
 • § 8. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i uchwały Nr XXV/163/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 1. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia udzielają pracownicy Wydziału Współpracy i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Świeciu tel. 52 56 83 186.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o realizację zadania publicznego wykonywanego przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje:

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Powiat Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl; pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i e) RODO w celu rozpatrzenia złożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • dane w zakresie nazwy organizacji, która otrzymała dotację, zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń;
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, które na podstawie stosownej umowy podpisanej z Powiatem Świeckim przetwarza dane osobowe w związku z obsługą Generatora ofert w systemie eNGO.pl;
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Dane osobowe z przesłanych ofert posiadają kategorię archiwalną BE-5, po tym okresie dokumentacja poddawana jest ekspertyzie przez archiwum państwowe.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, do sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie (jeśli przetwarzanie będzie się odbywało na podstawie zgody) i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty i podpisania umowy.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

Załączniki