Opieka wytchnieniowa 2021 – nabór wniosków

5245

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2021

Powiat świecki w bieżącym roku przystąpił do rządowego programu pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. Program kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub ich opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności
oraz
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi
  2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.
  3. podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

W bieżącym roku powiat świecki będzie miał do dyspozycji 8360,93 zł i planuje objąć pomocą 10 osób:

  • 5 – liczba członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • 5 – liczba członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym

Powiat w ramach programu świadczyć będzie wyłącznie  usługi polegające na specjalistycznym poradnictwie (psychologicznym lub terapeutycznym) oraz wsparciu w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki.

Ustala się ogółem limit 10 godzin wsparcia dla jednego członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną.

Forma usługi oraz liczba godzin wsparcia zostanie przyznana na podstawie oceny  indywidualnych potrzeb zgłaszanych we wniosku przez członków rodziny/opiekunów.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach programu odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie PCPR lub pod poniższą informacją. Do wniosku należy załączyć również orzeczenie o niepełnosprawności.  Druki dostępne są również w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie powiatu świeckiego. Wsparcie przyznawane będzie wg kolejności zgłoszeń do tut. Centrum, aż do momentu wyczerpania limitu godzin usług przewidzianych na realizację niniejszego Programu w 2021 roku.

Zgłoszenia uczestników o do udziału w Programie przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195 A, 86-100 Świecie.

 Wsparcie finansowe dla klientów pochodzi w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Załączniki wymagane do wniosku