Nabór do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

5601

INFORMACJA O NABORZE DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021

Program został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i jest finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Ogłaszamy, że nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej został rozpoczęty.

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL: Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI: Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
– Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny
– Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu
– Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?
1. Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.
2. Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ społeczne/ sportowe)
– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
– załatwieniu spraw urzędowych
– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?
– 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
– Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

 ASYSTENTOM OFERUJEMY:
– Wynagrodzenie

WAŻNE: W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:
1. Złożenie Karty zgłoszenia do programu elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie (Karta zgłoszenia do pobrania tutaj)
2. Samodzielne wskazanie przez osobę niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta

CZAS TRWANIA PROGRAMU: do 31 grudnia 2021r.

UWAGA: Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 52 568 32 09

 

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA

Treść programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2021

DOKUMENTY PRZEZNACZONE DLA UCZESTNIKÓW:

Karta zgłoszenia do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2021

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych AOON 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ubieganiem się osoby niepełnosprawnej o uczestnictwo w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021:

KLAUZULA INFORMACYJNA asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021