Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świeciu

5344

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynika z realizacji zadań własnych powiatu.

W celu zapobiegania pogłębianiu się dysfunkcji osób, rodzin i społeczności, przemocy w rodzinie ustawa stwarza możliwość podejmowania interwencji kryzysowej. Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Osoby będące w sytuacjach kryzysowych mogą korzystać ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świeciu, który działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

Placówka zapewnia  pomoc i schronienie osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu zamieszkującym teren powiatu świeckiego. Udzielana pomoc dotyczy poradnictwa psychologicznego, prawnego, rodzinnego oraz terapeuty uzależnień.

Celem strategicznym prowadzenia OIK jest zapewnienie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych, w szczególności, takich jak: przemoc w rodzinie, alkoholizm, kryzysy małżeńskie, sieroctwo, żałoba, bezrobocie, bezradność życiowa, problemy opiekuńcze, choroba. Do hostelu OIK przyjmowane są w szczególności osoby lub rodziny będące ofiarami przemocy w rodzinie lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej.

Ośrodek w celu realizacji powyższych zadań współpracuje, w szczególności z: Policją, Prokuraturą, Sądem, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Rzecznikiem Praw Ofiar, wojewódzkim koordynatorem realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołami interdyscyplinarnymi, placówkami systemu oświaty oraz innymi podmiotami, których działalność statutowa obejmuje pomoc społeczną.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świeciu

ul. Sądowa 18
(teren Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych)
86-100 Świecie
tel. 52 30 70 160
godziny pracy pracownika socjalnego: 7:30- 15:30

Grafik dyżurów specjalistów działających w OIK w ramach interwencji kryzysowej przedstawia się następująco:

RADCA PRAWNY
MARIUSZ STEGIENKA 

Poniedziałek  w godzinach od 15:30 do 18:30
Czwartek w godzinach od 15:30 do 18:30
(z wyjątkiem dyżuru przypadającego na ostatni dzień miesiąca)

PSYCHOLOG
TERESA CIEPŁUCH
Czwartek w godzinach 16:30 do 17:30

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
ADRIANNA GWIZDAŁA
Środa w godzinach 15:15 do 17:15
(II i IV środa miesiąca)