Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025

4316

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Celem strategicznym programu jest zapewnienie wsparcia specjalistycznego rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu przemocy w rodzinie.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar na lata 2021 – 2025 stanowi uszczegółowienie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2025.