Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2025

4780

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka po konsultacji z właściwymi gminami. Poprzednia strategia uchwalona przez Radę Powiatu obowiązywała w latach 2016-2020.

Projekt strategii został poddany konsultacjom z gminami z terenu powiatu. Po zakończeniu konsultacji sporządzono sprawozdanie z przebiegu i wyników, które zostało przedłożone Zarządowi Powiatu.

 

Załączniki