Otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością.

9588

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i  o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz  § 5 ust. 3 lit. b i ust. 4, § 6 ust. 1 pkt 6 i § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok przyjętego uchwałą Nr XXV/163/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację  zadania   w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością.

 

Rozdział 1

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych na realizację zadania

 • 1. 1. Otwarty konkurs ofert dotyczy realizacji zadania w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Zadanie jest priorytetowym zadaniem publicznym wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 6 Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 3. Celem zadania jest działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością, poprzez nieodpłatne udostępnienie sprzętu rehabilitacyjnego.
 • 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 25.000 zł rocznie.

 

Rozdział 2

Zasady przyznawania dotacji

 • 3. 1. O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
 1. 2Oferent nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.
 3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 4. W konkursie zostanie wybrana tylko 1 oferta.
 5. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego finansowego w wysokości co najmniej 10 % całkowitego kosztu zadania.

Rozdział 3

Termin i warunki realizacji zadania

 • 4. 1. Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 01 lutego 2021 do dnia 31 grudnia 2020 r.
 1. Wydatki dotyczące realizacji zadania uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli:

1) są niezbędne do realizacji zadnia;

2) są racjonalne i efektywne;

3) zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie;

4) zostały udokumentowane;

5) zostały przewidziane w kalkulacji kosztów.

 1. W kosztach realizacji zadania nie uwzględnia się wydatków niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania (koszty niekwalifikowalne), w szczególności wydatków na:

1) podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zleceniobiorca ma możliwość jego odliczenia;

2) finansowanie kosztów działalności gospodarczej;

3) amortyzację, leasing;

4) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, kary i grzywny.

 1. Dopuszcza się:

1) przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji kosztów realizacji zadania w wysokości nieprzekraczającej 20% danego kosztu;

2) zmiany w zakresie poszczególnych działań i terminu ich realizacji, o ile nie zmieniają istoty zadania i nie naruszają terminu realizacji zadania określonego w umowie.

 1. W uzasadnionych przypadkach zleceniobiorca może wystąpić w trakcie realizacji zadania o aneksowanie umowy, w szczególności w zakresie:

1) przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji kosztów realizacji zadania w wysokości przekraczającej 20 % danego kosztu;

2) utworzenia nowej pozycji kosztów w kalkulacji kosztów realizacji zadania;

3) istotnych zmian w zakresie poszczególnych działań, w tym wprowadzenia nowych działań lub rezygnacji z zaplanowanych działań, pod warunkiem, że zmiany te nie wpływają na warunki realizacji zadania i kryteria oceny oferty określone w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Zleceniobiorca, w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, składa w formie elektronicznej poprzez Generator w systemie eNGO.pl, sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, sporządzone zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Zleceniobiorca załącza do sprawozdania w formie elektronicznej zestawienie dokumentów księgowych (faktur, rachunków) dotyczących realizacji zadania.
 3. Zleceniobiorca, w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia sprawozdania w Generatorze, składa w Starostwie Powiatowym w Świeciu wydruk potwierdzenia złożenia sprawozdania wygenerowany z systemu (zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną sprawozdania złożonego w Generatorze) i podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu zleceniobiorcy.
 4. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane, jeżeli zleceniobiorca zrealizował działania określone w ofercie, a rezultaty zostały osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80 % w stosunku do zaplanowanych.
 5. W przypadku, gdy założone rezultaty zostały osiągnięte na poziomie równym lub wyższym niż 50 % i niższym niż 80 %, zleceniobiorca:

1) jest zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia rezultatów;

2) może być zobowiązany do zwrotu dotacji proporcjonalnie do stopnia realizacji zadania publicznego.

 1. W przypadku, gdy założone rezultaty zostały osiągnięte na poziomie niższym niż 50 %, zleceniobiorca jest zobowiązany do zwrotu całości dotacji.
 2. Przy ocenie stopnia realizacji zadania zleceniodawca bierze się pod uwagę w szczególności:

1) czy nieosiągnięcie rezultatów nastąpiło z winy zleceniobiorcy czy z przyczyn obiektywnych;

2) czy nieosiągnięcie rezultatów ma wpływ na koszty jednostkowe zadania;

3) czy nieosiągnięcie rezultatów spowodowało niezrealizowanie celu zadania.

 1. Umowę uznaje się za wykonaną z dniem zaakceptowania sprawozdania końcowego przez zleceniodawcę.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Świeckim a zleceniobiorcą, sporządzona zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

 

Rozdział 4

Termin składania ofert

5. 1. Oferent składa ofertę w formie elektronicznej (sporządzoną zgodnie ze wzorem oferty określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań) poprzez Generator w systemie eNGO.pl dostępny na stronie internetowej

www.powiatswiecki.engo.org.pl

a następnie jest zobowiązany do złożenia oferty w formie papierowej, podpisanej przez upoważnione osoby w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OTWARTY KONKURS OFERT” w sekretariacie Starosty Świeckiego, ul. Hallera 9, pok. nr 315, II piętro lub przesłania pocztą (kurierem) na adres: Starostwo Powiatowe Świecie, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie w terminie do dnia 22 stycznia 2021r. do godz. 15:30.

Suma kontrolna oferty złożonej w Generatorze w systemie eNGO.pl musi być taka sama, jak suma kontrolna oferty złożonej w wersji papierowej.

 1. Oferent załącza w formie elektronicznej załączniki do oferty:

1) skan statutu lub w przypadku stowarzyszeń zwykłych – regulaminu działalności;

2) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – skan aktualnego zaświadczenia lub wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, niezależnie od tego kiedy został wydany;

3) w przypadku, gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji – skan pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli   w imieniu oferenta.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu, tj. do dnia 22 stycznia 2021 r. do godziny 15:30. Warunkiem złożenia oferty w Sekretariacie jest wcześniejsze złożenie jej za pomocą Generatora w systemie eNGO.pl.
 2. Oferty złożone tylko w jednej z powyższych form oraz oferty w wersji papierowej, nieposiadające na każdej stronie sumy kontrolnej zgodnej z ofertą złożoną w wersji elektronicznej w Generatorze w systemie eNGO.pl będą odrzucone ze względów formalnych.

 

Rozdział 5

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 • 6. 1. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

1) oferta została sporządzona według wzoru, o którym mowa w § 5 ust. 1;

2) oferta została złożona poprzez Generator w systemie eNGO.pl w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1;

3) oferta została złożona w wersji papierowej w miejscu i terminie wskazanym w § 5 ust. 1,  zawiera sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożoną w Generatorze i została podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie                       z wpisem do rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem oraz, jeżeli dotyczy, oryginał pełnomocnictwa lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

4) oferta została złożona przez oferenta uprawnionego do jej złożenia, prowadzącego działalność statutową w zakresie objętym konkursem;

5) oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia o konkursie, w szczególności dotyczącymi celu                           i terminu realizacji zadania publicznego;

6) oferta została wypełniona w sposób kompletny, nie zawiera istotnych błędów i ma prawidłowo wypełnione wszystkie pola, tabele i oświadczenia;

7) do oferty załączono w formie elektronicznej załączniki wskazane w § 5 ust. 2.

 1. Oferent ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty zawierającej uchybienia wskazane w ust. 1 pkt 6 i 7 w terminie wskazanym przez Starostwo Powiatowe w Świeciu.
 2. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym również nieuzupełnione we wskazanym terminie, nie podlegają ocenie merytorycznej.
 3. Oceny merytorycznej ofert dokonuje Komisja konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu, w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania przez oferenta (pkt 0-10 ) – doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania, realność wykonania zadania;

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (pkt  0-15) – racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań, prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów, szczegółowy opis pozycji kosztorysu;

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których oferent będzie realizować zadanie (pkt 0-25) w tym: uzasadnienie potrzeby realizacji zadania (wraz z diagnozą potrzeb odbiorców zadania), zgodność założonych rezultatów z celami zadania i  ogłoszeniem o konkursie;

4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadnia (pkt 0- 5);

5) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (pkt 0-5);

6) ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków (pkt 0-5).

 1. Stopień spełniania każdego z kryteriów przez ofertę podlega osobnej ocenie przez każdego z członków Komisji konkursowej według podanej w ust. 4 pkt 1-6 skali punktowej. Z dokonanych ocen wyciągana jest średnia.
 2. Komisja Konkursowa ustala wysokość i sposób podziału dotacji stosownie do oceny wynikającej z przyjętych kryteriów. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów.
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Świeckiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje tryb odwoławczy.
 4. O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni. Ponadto informacja o wyborze ofert zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.csw.pl, na stronie internetowej www.csw.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świeciu w terminie do 31 stycznia 2021 r.
 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

Rozdział 6

Zadania publiczne zrealizowane w roku poprzednim i w roku ogłoszenia konkursu

 • 7. W latach 2019 – 2020 wykonanie zadania publicznego, będącego przedmiotem konkursu, Zarząd Powiatu Świeckiego zlecił Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” w Świeciu przekazując dotację w wysokości 70.000 zł w 2019 r. oraz 80.000 zł w 2020 r.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 • 8. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i uchwały Nr XXV/163/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 1. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia udzielają pracownicy Wydziału Współpracy i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Świeciu tel. 52 56 83 186.

Załączniki