Ogłoszenie Starosty Świeckiego o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

9128

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  ogłasza się nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 biorące udział  w konkursie w 2021 r. Komisję konkursową uchwałą powoła Zarząd Powiatu Świeckiego.

Zadaniem członków komisji jest ocena ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Zgodnie z art. 15 ust 2f  ww. ustawy do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Za udział w pracach komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów podróży.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 7 stycznia 2021 roku do godz. 15.30  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie lub e-mail: sekretarz@csw.pl Decyduje data wpływu.

Załączniki