Można zgłaszać uwagi do “Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”

4132

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Zarząd Powiatu Świeckiego informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mieszkańcy naszego Powiatu mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz na stronie BIP Powiatu http://bip.csw.pl/ w zakładce Aktualności oraz www.csw.pl.

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 4 stycznia 2021r., (21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji):

  • elektronicznie na adres e-mail: jozef.g@csw.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 216, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Świeckiego. 

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego
Barbara Studzińska

 

Załączniki