Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

7282

Uchwała Nr 90/607/20
Zarządu Powiatu Świeckiego

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Bydgoszczy.

Na podstawie art.  4 ust. 1 pkt 18 i art. 19 a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:

1. Postanawia się zawrzeć umowę z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania pn. „Aktywna ochrona wód  w powiecie świeckim – zwalczanie kłusownictwa wodnego”.

2. Szczegółowy zakres zadania wymienionego w § 1 określa oferta złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Bydgoszczy.

3. Oferta wymieniona w § 2 stanowi załącznik do umowy.

4. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 2020 rok.

5. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Świeckiego.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie oferta realizacji zadania publicznego, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego  w Świeciu została skierowana pod obrady Zarządu Powiatu. Oferta spełniała wymogi określone w art. 19a, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, więc realizację zadania można wesprzeć w trybie pozakonkursowym.

Uznając za celowe zrealizowanie tego zadania, co Zarząd Powiatu wyraził Uchwałą Nr 88/597/20 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Bydgoszczy, podjęto czynności.

Treść zadania została wywieszona na tablicy ogłoszeń, w BIP oraz na stronie internetowej powiatu na okres od 30 października do  6 listopada 2020 roku. W tym okresie nie wpłynęły uwagi do treści zadania. Realizując zapisy ustawy oraz ww. uchwałę należy niezwłocznie podpisać umowę na realizację przedmiotowego zadania w formie w jakiej zostało opublikowane.