UCHWAŁA NR 85/595/20 ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Świeckiego.

6951

UCHWAŁA NR 88/595/20
ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO
z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Świeckiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 920), art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. Nr poz. 1057.) uchwala się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję Konkursową, której zadaniem jest zaopiniowanie ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, którego przedmiotem jest prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego.

§ 2. W skład Komisji Konkursowej zwanej dalej Komisją powołuje się następujące osoby:

1) Pan Franciszek Koszowski – Członek Zarządu Powiatu Świeckiego – Przewodniczący

2) Pani Karolina Gapska-Kostrzewa – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu – Wiceprzewodniczący

3) Pan Dariusz Woźniak Skarbnik Powiatu – Członek

4) Pani Anna Wolicka – Arym Stowarzyszenie „Tęczowe Jutro” – Członek

5) Pani Anna Fenske – Kierownik Działu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu- Sekretarz.

§ 3. Do prac Komisji będzie miał zastosowanie regulamin komisji stanowiący załącznik do Uchwały Nr 49/360/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia otwartych konkursów ofert w 2020r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Wobec powyższego powołuje się niniejszą uchwałę.

 

SKM 754e20103015270

Załączniki