Konkurs ofert na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Świeckiego

6906

Zarząd Powiatu Świeckiego na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 180 pkt.2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego przedmiotem jest prowadzenie

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania,

II. Rodzaj zadania i wysokość dotacji na jego realizację:
Zadanie własne powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowane ze środków budżetu powiatu mające na celu zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania przez rodziców.
Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę :

1. W 2021 roku do wysokości 900.000 zł

2. W 2022 roku do wysokości 900.000 zł

3. W 2023 roku do wysokości 900.000 zł

4. W 2024 roku do wysokości 900.000 zł

5. W 2025 roku do wysokości 900.000 zł

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej ustala się zgodnie z art. 196 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821) – Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w placówce, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego. Ustalając średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, nie uwzględnia się dodatku, o którym mowa w art. 113 a. – W placówce opiekuńczo-wychowawczej, która rozpoczęła działalność, średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka ustala się w wysokości średniej wojewódzkiej kwoty średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka odpowiednio w placówkach opiekuńczo-wychowawczych danego typu.
Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego. Zlecenie odbywa się w formie udzielenia dotacji na finansowanie realizacji zleconego zadania. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania powierzonego do realizacji.

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Powinna ona w szczególności zawierać :

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt.l składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
Formularz ofert dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej bip.csw.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Swieciu www.csw.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Swieciu https://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/

3. Do ofert należy dołączyć:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) dokument potwierdzający działalność statutową podmiotu uprawnionego oraz jednostki wykonującej zadanie

3) oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego do potrzeb realizacji zadania

4) zezwolenie stałe Wojewody na prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej

5) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności jednostki realizującej zadanie za 2019 rok

6) protokoły z kontroli realizacji zadania w sferze objętej konkursem począwszy od 2016 roku.

7) protokoły z kontroli przeprowadzonych w jednostce wykonującej zadanie przez podmioty uprawnione począwszy od 2016 roku

8) tytuł prawny do nieruchomości

9) kwalifikacje osób przy udziale, których oferent zamierza realizować zadanie

10) informacja o organizacji opieki nad dziećmi ( w szczególności : zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, zajęcia ze specjalistami, opieka nocna)

11) informacja o prowadzonych zajęciach z : psychologiem, pedagogiem, osobą prowadząca terapię itp.

12) Informacja o sposobie realizacji zadania zgodnie z art. 93 ust.4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodnie z § 14, 15, 17 i 18 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

13) dokument potwierdzający pracę wolontariuszy lub pracę społeczną członków

14) regulaminy i procedury obowiązujące w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie

15) informacja o zrealizowanych zadaniach z udziałem środków publicznych innych niż przekazanych przez Powiat Świecki w latach 2016-2020

16) aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne ( ważne 3 m-ce od daty wystawienia)

17) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami ( ważne 3 m-ce od daty wystawienia)

18) oświadczenie, iż wobec oferenta nie toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i podpisanej umowy.
Wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem zadania do realizacji.

5. Warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy, której wzór określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

6. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

7. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu tel. 052 56-83-200,52 56-83-208

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa powyżej obejmuje okres: od dnia 1 stycznia 202Ir. do dnia 31 grudnia 2025 r. 2. Oferent realizując zlecone zadania jest zobowiązany do stosowania w szczególności przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

V. Termin składania ofert
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 26 listopada 2020 r. do godziny 15.30 oferty w zamkniętej kopercie, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu piętro I, pokój nr 1 ul. Wojska Polskiego 195 A, z dopiskiem „Konkurs z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej”.

2. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu. 3. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

VI. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu ich składania.

2. Złożone oferty opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu.

3. Zarząd Powiatu Świeckiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dokona wyboru najkorzystniejszej oferty

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty i zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świeciu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu bip.csw.pl
www.csw.pl
https://pcpr-
swiecie.rbip.mojregion.info/

Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę spełnienie wymogów formalnych oraz następujących kryteriów:

1. merytoryczne – możliwość realizacji zadania (oceniane w skali: 0 – 5),

2. finansowe – kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego (oceniane w skali: 0-5),

3. organizacyjne– posiadane zasoby kadrowe, świadczenia wolontariuszy, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, organizacja opieki nad dziećmi, pomoc specjalistyczna (oceniane w skali: 0-5),

4. ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną – rzetelne oraz terminowe
wykonywanie oraz rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach (oceniane w skali: 0-5).
Maksymalna ilość punktów wynosi 20

Do przyznania dotacji rekomendowane zostaną oferty, które w ocenie merytorycznej uzyskają
co najmniej 60% tj.12 punktów

VII. Informacja o realizacji zadania w 2019 roku
Dotacja przekazywana przez Powiat Świecki na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu wynosiła 1.017 616,65 zł

 

SKM 754e20103015260

Załączniki