Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe w 2020 roku

4200

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu Świeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe w 2020 r

I Podstawa prawna

 Konkurs ogłaszany jest na podstawie:

 • 11 ust. 2 oraz art. 13 ust.1 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
 • 5 ust. 1.3 lit. b Uchwały Nr XIV/96/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

II Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 

Zadanie :  Profilaktyka wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego wynosi 44 290  zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Wysokość uchwalonych środków publicznych  może zostać zmniejszona w następujących przypadkach:

 • możliwości realizacji zadania mniejszym nakładem środków finansowych,
 • zmiany budżetu Powiatu,

3) z przyczyn niezależnych od ogłaszającego otwarty konkurs ofert.

 III Cele konkursu i oczekiwane rezultaty realizacji zleconych zadań 

 1. Cele konkursu:
  • umożliwienie mieszkańcom Powiatu Świeckiego skorzystania z podstawowych badań, porad profilaktycznych (USG tarczycy, USG piersi, USG jamy brzusznej).
  • promocja wydarzenia 
 1. Oczekiwane rezultaty realizacji zleconych zadań:
 • zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli zleceniobiorca zrealizuje działania określone w ofercie, a rezultaty wskazane w ofercie ( w sposób umożliwiający ich zmierzenie) zostaną osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80% w stosunku do zaplanowanych. W przypadku, gdy założone rezultaty zostaną osiągnięte na poziomie od 50 % do 80%  Zleceniobiorca:
 • będzie zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia rezultatów,
 • może być zobowiązany do zwrotu części dotacji proporcjonalnie do stopnia realizacji zadania.
  • w przypadku, gdy złożone rezultaty zostaną osiągnięte na poziomie niższym niż 50 % Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zwrotu dotacji w całości.
  • Przy ocenie stopnia realizacji zadania bierze się pod uwagę w szczególności :
 • czy osiągnięcie rezultatów nastąpiło z winy Zleceniobiorcy czy z przyczyn obiektywnych
 • czy nieosiągnięcie rezultatów spowodowało niezrealizowanie celu zadania.

IV Termin i warunki realizacji zadania

 1. Do konkursu mogą być składane oferty których realizacja rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 5 listopada 2020 r.,  a kończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r.
 2. Szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie.
 3. Czas realizacji zadania powinien obejmować okres: przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i jego rozliczenia.
 4. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie z zawartą umową.
 5. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami o 20 % z zachowaniem danego kosztu oraz nie dodając nowego. Zmiany do wyżej określonych poziomów nie wymagają aneksu do umowy,
 6. Oferent powinien posiadać doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu
 7. Podmioty, które otrzymują dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, że realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Powiatu Świeckiego.
 8. Oferent zobowiązany jest do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III. pkt 6 wzoru oferty realizacji zadania publicznego.

V Zasady przyznawania dotacji

 1. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania we wnioskowanej wysokości.
 3. Zadanie zlecane jest w formie powierzenia realizacji zadnia publicznego.
 4. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 5. Realizatorami zadania mogą być wyłącznie organizacje, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Świeckiego.
 6. W ramach konkursu może zostać wybrana jedna oferta.
 7. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała  umowa zawarta pomiędzy oferentem a Powiatem Świeckim.

VI Termin oraz miejsce składania ofert 

 1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu, Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, pokój nr 316 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert nr 10 na realizację zadania z zakresu profilaktyki wczesnego wykrywania chorób nowotworowych”, lub drogą pocztową

(decyduje data wpływu) w terminie do dnia  28 października 2020 r. /środa/ do godziny 15.30.

 1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z nazwą zadania określonego w punkcie I wraz z ewentualnymi załącznikami (pkt VII, 7 ogłoszenia).

VII Warunki składania ofert 

 1. Oferta musi zostać złożona zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,
 2. Oferta  powinna zawierać w szczególności wymogi określone w art.14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferty należy sporządzić w jednym egzemplarzu w języku polskim. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 4. Oferty, które nie zostaną kompletnie wypełnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Wszystkie kolumny oferty należy wypełnić. Jeżeli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”.
 5. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.
 6. Nie wymaga się wskazywania komplementarności zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty.
 7. W celu usprawnienia przeprowadzenia procedury oceny złożonych ofert oraz późniejszego przegotowania umów – oferent jest zobowiązany  złożyć następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 1. kopia statutu stowarzyszenia,
 2. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego oferenta (np. wpis do rejestru stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym),
 3. w przypadku, gdy ofertę podpisują inne osoby niż wymienione do reprezentacji oferenta zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji – pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej, opłaty skarbowej nie uiszczają uczniowskie kluby sportowe oraz podmioty mające status organizacji pożytku publicznego.
 4. oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz ze wskazaniem numeru rachunku oferenta.

VIII Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty 

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 30. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferenta nie mniej niż 15 punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
 3. Oferentowi może zostać przyznana niższa kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie niższej kwoty dotacji zobowiązuje oferenta odpowiednio do korekty syntetycznego opisu zadania/opisu zakładanych rezultatów/kalkulacji przewidywanych kosztów/harmonogramu realizacji zadania. Zmiana zakresu zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie.
 4. Brak przedstawienia zaktualizowanych dokumentów wymienionych w pkt 3 w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o przyznaniu niższej niż wnioskowana kwoty dotacji powoduje odrzucenie oferty.
 5. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostają odrzucone.
 6. Oferty nie podlegają  opiniowaniu i zostają odrzucone z powodu następujących braków formalnych w szczególności:
 1. złożenia po terminie,
 2. niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,
 3. zgłoszenia na niewłaściwym formularzu,
 4. złożenia przez podmiot nieuprawniony,
 5. złożenia oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu,
 6. zakres zadania nie jest zgodny z celami konkursu,
 7. oferta nie zawiera rezultatów określonych w ogłoszeniu konkursowym.
 1. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w pkt 6, lit. b, e oraz g mogą zostać uzupełnione w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełniania oferty.
 2. Oferty muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentem potwierdzającym te uprawnienia. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem umożliwiającym weryfikację osób podpisujących ofertę.
 3. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Świeckiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 4. W postepowaniu konkursowym oferentom nie przysługuje tryb odwoławczy.
 5. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub inne podmioty 5 pkt maksymalna ilość;
 • przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 5 pkt maksymalna ilość;
 • zbieżność celów statutowych podmiotu składającego ofertę ze sferą zadań publicznych- 5 pkt maksymalna ilość;
 • proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub inne podmioty będzie realizować zadanie publiczne – 5 pkt maksymalna ilość;
 • planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków 5 pkt maksymalna ilość;
 • doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadań publicznych – 5 pkt maksymalna ilość.

IX Zadania Powiatu Świeckiego realizowane w roku 2019 dotyczące ochrony i promocji zdrowia.

W 2019 roku Powiat Świecki wspierał realizację zadań publicznych dotyczących ochrony  i promocji zdrowia w wysokości 28 100 zł. Ogłoszony konkurs ofert wyłonił:

 1. Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej, – 5 000 zł.
 2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Klucz”– 5 000 zł.
 3. Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary– 6 900 zł.
 4. Stowarzyszenie Kobiet Amazonki Ziemi Świeckiej– 6 200 zł
 5. Polski Związek Niewidomych– 5 000 zł

X Postanowienia końcowe 

 1. Lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania i wielkość przyznanej dotacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świeciu www.csw.pl w zakładce „Aktualności”,  BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świeciu.
 2. Wszelkie informacje na temat konkursu, druk ramowego wzoru umowy i sprawozdania uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Świeciu ul. Hallera 9, pokój 301 , tel. 52 56 83 186.

Ponadto, ze względu na sytuację zagrożenia spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Starosta Świecki zastrzega sobie, że w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii   lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu czy bezpieczeństwu- otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony.

Załączniki