Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do zapoznania się z aktualnie trwającymi naborami

3537

1. Staż w ramach projektu “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (IV)”, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru wniosków: 31.08.2020 r. – 04.09.2020 r.,

Okres odbywania stażu: 3 miesiące (ostateczny termin zakończeniu stażu – 15.12.2020 r.),

Okres zatrudnienia po zakończonym stażu: 1 miesiąc w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

Wymogi wobec bezrobotnych:

1. osoba w wieku 18-29 lat,

2. mieszcząca się w kategorii definicji młodzieży NEET tj. spełnia łącznie trzy następujące warunki:

– nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

– nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

– nie szkoli się (tj. nie uczestnicy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni ),

Na staż nie może zostać skierowana osoba, która była uczestnikiem projektu w 2019 r. tj. “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (IV)”.

2.Staż w ramach projektu “Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)”, Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru wniosków: 31.08.2020 r. – 04.09.2020 r.,

Okres odbywania stażu: 3 miesiące (ostateczny termin zakończeniu stażu – 15.12.2020 r.),

Okres zatrudnienia po zakończonym stażu: 1 miesiąc w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymogi wobec bezrobotnych:

Na staż może być skierowana osoba bezrobotna, która należy do jednej z poniższych grup:- kobieta;

– osoba z niepełnosprawnościami;

– osoba długotrwale bezrobotna;

– osoba o niskich kwalifikacjach (osoba bezrobotna posiadająca wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne);

– osoba powyżej 50 roku życia.

Na staż nie może zostać skierowana osoba, która była uczestnikiem projektu w 2019 r. tj. “Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)”.

UWAGA!

W przypadku aktywizacji osoby powyżej 50 roku życia, deklaracja zatrudnienia nie jest wymagana.

3. Dokonywanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (IV)”, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru wniosków: 01.09.2020 r. – 07.09.2020 r.,

Wysokość refundacji: 20 000,00 zł,

Wymagany okres zatrudnienia i utrzymania stanowiska pracy: co najmniej 24 miesiące;

Szczegółowe informacje o naborach zamieszczone są na naszej stronie internetowej http://swiecie.praca.gov.pl, na której również znajdują się wymagane dokumenty.

Przypominamy również, że nasi doradcy klienta instytucjonalnego mogą udzielić informacji na temat form wsparcia dla pracodawców stosowanych w danym okresie w urzędzie.

Wystarczy wypełnić druk Krajowej Oferty Pracy, która zamieszczona jest na stronie internetowej urzędu w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców- Zgłoszenie oferty pracy i wskazać oczekiwania wobec kandydatów.

Zachęcamy do skorzystania z usług pośrednictwa pracy.