Ogłoszenie o naborze – referent ds. budownictwa

4149

Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9, ogłasza nabór na dwa stanowiska: referent ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata na wolne stanowisko. 
 • wykształcenie – minimum średnie budowlane, preferowane wyższe w specjalnościach: budownictwo, architektura, urbanistyka lub inżynieria środowiska,
 • znajomość ustaw: prawo budowlane, o samorządzie powiatowym i o ochronie danych osobowych,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w części obejmującej zagadnienia z zakresu pojęcia decyzji administracyjnej, stron postępowania administracyjnego i ogólnej orientacji w pozostałych zagadnieniach Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe wobec kandydata na wolne stanowisko. 
 • umiejętność obsługi komputera i obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy: 
 • prowadzenie postępowań w sprawie odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/ rozbiórkę,
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
 • prowadzenie postępowań w sprawie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • prowadzenie postępowań w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • prowadzenie postępowań w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego,
 • obsługa programu ESTIMA-ARCHITEKTURA, RWDZ, MDok itd.
 • prowadzenie inwestycji realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym. 
 • pełen wymiar czasu pracy,
 • umowa o pracę na zastępstwo, ok. 1,5 roku,
 • praca związana z obsługą klienta, bezpośrednia i telefoniczna,
 • miejsce świadczenia pracy – Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9,
 • budynek wielokondygnacyjny z windą.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze w Starostwie Powiatowym,  w Świeciu był wyższy niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty: 
 • Oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie /wzór do pobrania/,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne i o korzystaniu z pełni praw publicznych /wzór do pobrania/,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku /wzór do pobrania/,
 • zapoznanie się z klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu, w związku z rekrutacją pracowników /wzór do pobrania/,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu, przy ul. Generała Józefa Hallera 9, pokój 316; pocztą na adres siedziby Starostwa Powiatowego, z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko – referent ds. budownictwa; pocztą elektroniczną na  adres sekretariat@csw.pl, lub za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie do dnia 11 sierpnia 2020 roku.