Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 9 – wypoczynek.

10634
Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ……………………

Zarządu Powiatu Świeckiego

z dnia ……………………………

Zarząd Powiatu Świeckiego

 

Na podstawie art. 13 ustawy ust. 1 i 2  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 686 z poźn. zm.) oraz § 5 ust.4.1. uchwały Nr XIV/96/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 9 na zrealizowanie zadania dotyczącego działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

 • 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu powiatu świeckiego.
 1. Celem zadania jest zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z powiatu świeckiego w czasie letnich ferii 2020 r w celach rekreacyjnych oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, w szczególności w formie kolonii, półkolonii , obozów i biwaków.

 

 • 2. 1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

 

 • 3. 1. Oferty należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku
  nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 1. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
  w imieniu Oferenta/Oferentów, opatrzona datą.
 2. Formularza oferty nie można modyfikować i wprowadzać żadnych zmian.
 3. Oferenci, których oferty będą zawierały braki formalne w szczególności: brak wymaganych podpisów, pieczęci, potwierdzenia za zgodność z oryginałem oraz zawierające oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, będą mieli możliwość ich uzupełnienia w terminie 5 dni od dnia ich poinformowania, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 4. Oferty zostaną odrzucone w przypadku ich złożenia na nieodpowiednim druku, po terminie, bez wymaganego wkładu własnego oraz gdy będą niezgodne z zadaniami konkursowymi lub złożone przez podmiot nieuprawniony.
 5. Wzór oferty dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Świeciu ul. Hallera 9, 86-100 Świecie , pokój nr 305 oraz na stronie www.csw.pl w zakładce „Aktualności” oraz BIP csw.bip.pl
 6. Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty. Złożenie przez Oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.
 7. Dotacja nie może być przeznaczona na: zapłatę odsetek, kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, zobowiązań, zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy dotacyjnej na realizację zadań, które są już finansowane i organizowane przez Powiat Świecki oraz na inwestycje, a także na zakup środków trwałych.
 8. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego finansowego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu.

 

 • 4. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną, która wskazuje:

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje;
2) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wobec organu administracji publicznej.

 

 • 5. 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 19 czerwca 2020 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, pokój nr 316 z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert nr 9 na realizację zadania dotyczącego działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”.
 1. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Starostwa Powiatowego. Oferty złożone po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
 2. Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Magdalena Studzińska – inspektor ds. obywatelskich pod numerem tel. 52 56 83 176.

 

 • 6. 1. Zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2019.

 

Nazwa organizacji Kwota dotacji             w 2019 roku (zł)
1 Uczniowski Klub Sportowy „Serock”- 12.100
2 Miejski Ludowy Klub Sportowym „Wisła”    6.400
18.500

 

 1. Na wsparcie realizacji zadań, wybranych w ramach konkursu, Powiat Świecki zaplanował środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł .

 

 

 • 7. 1. Zasady przyznawania dotacji:

1) zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

2) dotacje przyznane zostaną organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wyłonionym  w konkursie, prowadzącym działalność statutową w zakresie objętym konkursem;

3) w konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

 1. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnia przez oferentów warunków i kryteriów,
  o których mowa w ogłoszeniu, a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Powiatem Świeckim a zleceniobiorcami, sporządzonych zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, a także nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

 

 • 8. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polegać będzie na weryfikacji osiągniętych przez oferenta rezultatów oraz weryfikacji zrealizowanych przez oferenta działań.
 • 9. 1. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba,
  że zawarta umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
 1. Oferent realizując zadanie publiczne zlecone przez Powiat Świecki zobowiązany jest
  do informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu.
 • 10.1. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne jest przesuwanie kosztów pomiędzy poszczególnymi ich pozycjami na następujących zasadach:

1) przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz  pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji kosztów realizacji zadania w wysokości nie przekraczającej 20 % danego kosztu.

2) zmiany w zakresie poszczególnych działań i terminu ich realizacji, o ile nie zmieniają istoty zadania i nie naruszają terminu realizacji zadania określonego w umowie

 1. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji
  w nadmiernej wysokości.

 

 • 11. Termin i warunki realizacji zadania:

1) zadanie będące przedmiotem konkursu należy zrealizować w terminie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia  2020 r.;

2) środki z dotacji należy wydatkować w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

 • 12. 1. Przy wyborze oferty zastosowane zostaną następujące kryteria merytoryczne:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – 5 pkt maksymalna ilość;

2) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 5 pkt maksymalna ilość;

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – 5 pkt maksymalna ilość;

4) planowany przez oferenta udział środków finansowych w realizacji zadania – 5 pkt maksymalna ilość;

5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy w realizacji zadania  – 5 pkt maksymalna ilość;

6) w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania – analiza i ocena realizacji zleconych zadań z uwzględnieniem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – 5 pkt maksymalna ilość;

 1. Komisja konkursowa przedstawi Zarządowi Powiatu opinię dla ofert, które otrzymały w ocenie pod względem merytorycznym minimum 51 %  maksymalnej – możliwej do zdobycia – ilości punktów.
 • 13.1. Zarząd Powiatu unieważni konkurs, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów formalnych.

 1. Ponadto, ze względu na sytuację zagrożenia spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Starosta Świecki zastrzega sobie, że w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu czy bezpieczeństwu- otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony.
 • 14. 1. Zarząd Powiatu w dokonuje wyboru oferty na realizację zadania publicznego lub unieważnia konkurs.
 1. Wybór najkorzystniejszej ofert jest ostateczny.
 2. Ogłoszenie wyników lub unieważnienia konkursu zostanie zamieszczone w następujących miejscach:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.csw.pl;

2) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świeciu  www.csw.pl

3) na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu .

 1. Oferenci zostaną poinformowani o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert również w formie pisemnej.

5.1. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej, oferenci                        w terminie wskazanym przez Starostę Świeckiego , nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia poinformowania o przyznaniu dotacji, zobowiązani są:

1) przedłożyć Zarządowi Powiatu aktualizację opisu zadań, harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem,                             iż procentowy udział przyznanej dotacji w całkowitych kosztach zadania nie może być może być wyższy niż wnioskowany w ofercie lub

2) pisemnie poinformować Starostę Świeckiego  o rezygnacji z realizacji zadania publicznego;

 1. Niezłożenie aktualizacji, o której mowa w pkt 1 jest równoznaczna z rezygnacją z dotacji.

Załączniki