Zdalna szkoła w Powiecie Świeckim

4634

Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy niezbędny do wsparcia procesu zdalnego nauczania.

Kwota dofinansowania wynosi 100 000,00 zł

W ramach dotacji zakupiono Laptopy, które zostały przekazane w użyczenie nauczycielom (10 sztuk) oraz uczniom (30 sztuk). Dyrektorzy szkół zawierają umowy użyczenia tego sprzętu z nauczycielami oraz uczniami pełnoletnimi/opiekunami uczniów niepełnoletnich.

Efektem realizacji projektu jest umożliwienie zdalnej edukacji uczniom, nauczycielom których sytuacja materialna uniemożliwia aktywne włączenie się
w codzienne zajęcia szkolne.

Wsparcie w ramach Projektu uzyskały następujące szkoły:
I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy  w Świeciu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Projekt pn. “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.