Nabór do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

4156
INFORMACJA O NABORZE DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2019 – 2020

 Program został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jest finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ogłaszamy, że nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej został rozpoczęty.

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL: Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI: Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
– Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej
– Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
– Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
– Osoby będące członkami rodziny
– Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?
1. Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.
2. Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
– wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)
– wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
– załatwieniu spraw urzędowych
– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
– korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?
– 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00
– Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

 ASYSTENTOM OFERUJEMY:
– Wynagrodzenie;
– Ubezpieczenie OC związane ze świadczeniem usługi asystenta;
– Zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej na terenie powiatu świeckiego.

WAŻNE: W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:
1. Złożenie Karty zgłoszenia do programu elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Biurze Projektu (Karta zgłoszenia do pobrania na stronie http://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info)
2. Samodzielne wskazanie przez osobę niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta

CZAS TRWANIA PROGRAMU: do 31 grudnia 2020 r.

UWAGA: Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 52 568 32 09

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA

Program_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej_-_edycja_2019-2020

DOKUMENTY PRZEZNACZONE DLA UCZESTNIKÓW:

Karta zgłoszenie do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ubieganiem się osoby niepełnosprawnej o uczestnictwo w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020:

KLAUZULA INFORMACYJNA