Kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego

4800

RODZINA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA MOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

W ramach kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze realizowanej przez Powiat Świecki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zachęca do zapoznania się z  informacjami, jakie warunki muszą spełnić kandydaci na rodzinę zastępczą.

Jest to pierwsza część cyklu promującego rodzicielstwo zastępcze. Kolejne informacje pojawią się na stronie internetowej PCPR w najbliższym czasie.

Jeżeli czytając ten artykuł uważasz, że masz lub znasz osoby, które mają predyspozycje do opieki nad dziećmi, warunki mieszkaniowe oraz twój stan zdrowia pozwala ci na bycie rodzicem zastępczym, skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195A tel. 52 56 83 200.

Co to jest piecza zastępcza?

Piecza zastępcza jest sprawowana wówczas gdy brak jest możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców naturalnych. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu albo w przypadku doprowadzenia przez Policję lub Straż Graniczną.

Kto może stworzyć Rodzinę Zastępczą?

Rodzinę zastępczą/ Rodzinny Dom Dziecka mogą utworzyć małżonkowie lub osoba, która nie pozostaje w związku małżeńskim. Osoba, która ma zamiar pełnić funkcje rodziny zastępczej powinna także spełnić szereg wymagań takich jak:

1) dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie być pozbawioną władzy rodzicielskiej, oraz nie być we władzy rodzicielskiej ograniczoną ani zawieszoną

3) wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

5) być zdolną do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,

6) przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

8) pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

9) w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Świeckiego prowadzi na wniosek kandydatów na rodziców zastępczych proces kwalifikacyjny, który obejmuje ustalenie sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej, zdrowotnej oraz na który składają się badania psychologiczne i pedagogiczne.

Procedurę kwalifikacyjną i szkoleniową oraz wsparcie na jakie mogą liczyć ustanowione rodziny zastępcze opiszemy w następnych  artykułach.

Jak wygląda proces kwalifikacyjny:
 1. W celu wszczęcia procesu kwalifikacyjnego konieczne jest złożenie wniosku o chęci bycia rodziną zastępczą
 2. Kandydaci składają oświadczenia w zakresie iż nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz włada rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego), nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych, nie są chorzy na chorobę uniemożliwiającą sprawowanie pieczy zastępczej, przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odwiedzają kandydatów w miejscu zamieszkania w celu ustalenia sytuacji mieszkaniowej i rodzinnej
 4. Kandydaci dostarczają zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza psychiatry oraz zaświadczenie terapeuty uzależnień
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie występuje z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego o niekaralność oraz z zapytaniem do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym
 6. Kandydaci wypełniają ankietę kwalifikacyjną dla kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej.
 7. Kandydaci kierowani są do psychologa na badanie w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz na badanie pedagogiczne.
 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie występuje z wnioskiem do właściwego względem zamieszkania kandydatów Ośrodka Pomocy Społecznej o opinię o rodzinie.

Po pozytywnym zaopiniowaniu kandydaci kierowani są na bezpłatne szkolenie po ukończeniu, którego wnioskują o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego w którym określona zostanie forma rodzinnej pieczy zastępczej.

Szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych obejmować może następujące bloki tematyczne:
 1. Regulacje prawne w zakresie funkcjonowania pieczy zastępczej, elementy prawa rodzinnego oraz zagadnienia z zakresu praw dziecka. Kompetencje organizatora pieczy zastępczej.
 2. Budowanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji. Rozwijanie umiejętności wspierania dzieci.
 3. Praca na rzecz kompensacji opóźnień rozwojowych. Praca na rzecz budowania poczucia tożsamości dziecka – przeżywanie rozłąki i straty. Przygotowanie do zmian: szczególne potrzeby dziecka. Podstawowa wiedza o przemocy w rodzinie, uzależnieniach i ich wpływie na dziecko i rodzinę.
 4. Efektywna komunikacja z dzieckiem oraz innymi uczestnikami procesu pieczy zastępczej z uwzględnieniem rodziców biologicznych. Wykorzystanie alternatywnych metod rozwiązywania kryzysów i konfliktów – mediacje, zasady dobrej rozmowy.
 5. Odpowiedzialna praca zespołowa na rzecz dziecka w rodzinie zastępczej. Integracja grupy i stworzenie grup wsparcia dla funkcjonujących rodzin pieczy zastępczej.
 6. Wspieranie więzi rodzinnych – praca rodziny zastępczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Rozwijanie umiejętności i metod wychowawczych, wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej, podstawy komunikacji interpersonalnej, asertywność.
 7. Kryzys w rodzinie zastępczej – to się zdarza, efektywne metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych – metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Przygotowanie do podjęcia decyzji.

Liczba godzin szkolenia nie może być mniejsza niż 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk, które organizowane są w formach pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Świeckiego prowadzi proces kwalifikacyjny oraz po pozytywnym jego zakończeniu kieruje na szkolenie.

Wsparcie, na jakie mogą liczyć ustanowione rodziny zastępcze

W nawiązaniu do ostatniej informacji dotyczącej procesu kwalifikacyjnego dla kandydatów na rodziców zastępczych przedstawiamy  możliwości wsparcia, na jakie mogą liczyć rodziny zastępcze. Charakter wsparcia i proponowane formy pomocy są uzależnione od różnych czynników. Istotne jest to, że są skierowane zarówno dla rodziców zastępczych, ich dzieci i dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Zakres proponowanej pomocy i możliwości jej udzielenia jest bardzo szeroki.

Rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinny dom dziecka w swoim codziennym życiu mogą liczyć na wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, psychologów, pedagoga, specjalisty pracy z rodziną,  specjalisty do spraw wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz współpracujących z PCPR  terapeuty w zakresie  uzależnień  i radcy prawnego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie rodzinom zastępczym w formie poradnictwa, grup wsparcia oraz szkoleń, organizuje spotkania integracyjne. Tematyka spotkań, czy szkoleń  jest uzależniona od potrzeb rodzin, dotyczyć może wychowania, zachowania, czy wzmocnienia kompetencji, zdrowia, emocji,  depresji, nawyków żywieniowych, jak też przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego, zwłaszcza w przypadku rodzin zastępczych zawodowych. W ostatnim czasie zrealizowano szkolenia o tematyce: „Współczesne uzależnienia”, „Stawianie granic i wyznaczanie norm”, „Techniki uczenia się i motywowania do nauki”, „Problem zdrowego odżywiania oraz zaburzenia odżywiania wśród dzieci i młodzieży”, warsztaty dla dzieci „Moje emocje”, oraz „Rozwój kompetencji społecznych” skierowany dla starszej młodzieży.

Podczas spotkań w ramach grupy wsparcia przeprowadzane jest szkolenie przez psychologa. Rodziny mają możliwość rozmowy na temat własnych doświadczeń, omówienia ewentualnych trudności, podzielenia się swoimi przemyśleniami. Dodatkowym atutem jest wzajemne poznanie się rodzin, co sprzyja integracji. Jeżeli jest potrzeba, pracownicy PCPR proponują  uzyskanie porady, konsultacji w poradni specjalistycznej.

Już kolejny rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt finansowany z funduszy unijnych, obecnie pod nazwą „Rodzina w Centrum 2”. Celem projektu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla rodzin zastępczych poprzez specjalistyczne poradnictwo rodzinne, które jest udzielane przez psychologa, bądź pedagoga, terapię rodzinną grupową i indywidualną, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, superwizje rodzin zastępczych, warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów.

Znaczenie ma również wsparcie finansowe, na które mogą liczyć rodziny zastępcze, ale o tym, to już podczas spotkania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Osoby zainteresowane zapraszamy z pytaniami do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.    

RODZIC NA ZASTĘPSTWO – MIŁOŚĆ NA ZAWSZE