Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim

4446

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego informuje o działaniach podejmowanych w ramach projektu: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne staże zawodowe dla osób w wieku
18-29 lat,zamieszkujących teren województwa kujawsko-pomorskiego,  z
następujących grup:

– bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw.
młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER
2014-2020;
– imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych
oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami
zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób
należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w
Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj.
kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.