Narada koordynacyjna Nadleśnictw z terenu powiatu świeckiego

7114

W dniu 25 lutego 2020 r. Starosta Świecki – Pani Barbara Studzińska uczestniczyła w naradzie koordynacyjnej Nadleśnictw z terenu powiatu świeckiego, której organizatorem był Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebciny. W przedmiotowym spotkaniu, oprócz przedstawicieli Nadleśnictw: Dąbrowa, Osie oraz Trzebciny udział wzięli także: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu powiatu, Polskich Kolei Państwowych, Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, jednostek OSP z terenu powiatu oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świeciu.

Głównym tematem przedmiotowego spotkania była ochrona przeciwpożarowa terenów leśnych oraz szeroko pojęte szkodnictwo leśne.

Naradę rozpoczęto przedstawieniem szczegółowej analizy pożarowej za lata 2018/2019 w PGL Lasy Państwowe w kontekście analizy opracowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Toruniu. Omówiono i porównano zarejestrowaną liczbę pożarów na przestrzeni kilku lat, a także średnią ich powierzchnię. Dyskutowano nt. najczęstszych przyczyn powstawania pożarów, sposobów likwidacji zagrożenia, zrealizowanych i planowanych działaniach w kierunku zmniejszenia liczby pożarów na obszarach leśnych. Ważnym elementem owego panelu była również analiza wpływu warunków atmosferycznych i hydrologicznych na sytuację pożarową obszarów leśnych w kontekście zmian klimatycznych.

Szczególną uwagę poświęcono także analizie ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwach: Dąbrowa, Osie i Trzebciny. Była to również okazja do omówienia i analizy działań związanych z rozległymi pożarami lasów w Nadleśnictwie Dąbrowa w 2019 r. Przedstawiono skalę zjawiska i ogrom strat spowodowanych pożarami. W tym miejscu przedstawiono również korzyści wynikające z bardzo sprawnie działającego systemu wczesnej detekcji pożaru w lasach, który umożliwia szybkie wykrycie zagrożenia i wczesne zaalarmowanie odpowiednich służb.

Ostatnim punktem narady była analiza szkodnictwa leśnego. Zagadnienie to przedstawiono w bardzo szerokim zakresie. Omówiono wszelkie szkody w obszarach leśnych, wynikające na skutek kradzieży, kłusownictwa, niedozwolonego i nadmiernego eksploatowania dróg leśnych, a także nieodpowiedzialnego zachowania osób przebywających w lesie.