Zarząd Powiatu zachęca do składania uwag i propozycji do treści realizacji zadania publicznego.

7199

Zarząd Powiatu Świeckiego, działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z ofertą złożoną przez Stowarzyszenie “Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu, uznał za celowe zrealizowanie zadania pn. „Badam się – wybieram życie”. Zgodnie z ustawą treść Uchwały dot. celowości wraz z ofertą musi zostać opublikowana na okres 7 dni, aby umożliwić zainteresowanym wnoszenie uwag do oferty. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zachęca do wnoszenia uwag w terminie do 3 grudnia 2019 roku, do godziny 15:30 na adres Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie, lub na adres: obywatelski@csw.pl

Rozpatrywane będą tylko uwagi, które wpłynęły na wskazany adres w wyznaczonym terminie.

Załączniki