konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu

4132

Zarząd Powiatu Świeckiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
 dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu,
Klasztorna 2, 86 – 100 Świecie 

1. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu winny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
  3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 • oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  a) imię (imiona) i nazwisko,
  b) datę i miejsce urodzenia,
  c) obywatelstwo,
  d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
  w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1440);
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych.

3. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

 • Oferty należy składać w sekretariacie (pok. 403, III piętro) lub przesłać, na adres Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86 – 100 Świecie, w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym do kandydata i numerem telefonu do kontaktu, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu z siedzibą przy Klasztorna 2, 86 – 100 Świecie”, w terminie do dnia 19 listopada 2019 r. do godziny 15:00;
  Za przesłanie oferty w ww. terminie uważa się wpływ oferty do sekretariatu Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Świeciu.
 • Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i powinna zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Ofertę z wymaganymi dokumentami, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu z siedzibą przy ul. Klasztorna 2, 86 – 100 Świecie” z podanym adresem zwrotnym do kandydata, adresem e – mail i numerem telefonu do kontaktu, można składać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej na adres: /PZEASwiecie/SkrytkaESP (epuap.gov.pl) ;
 • W przypadku przekazania oferty w postaci elektronicznej – informacja o miejscu i terminie posiedzenia Komisji zostanie przekazana do kandydatów indywidualnie w postaci elektronicznej , pocztą elektroniczną, na podany przez kandydatów adres e-mail.

4. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

 • Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Świeckiego;
 • Przewodniczący Komisji powiadomi na piśmie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

5. Przetwarzanie danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych podanych przez kandydatów w ofercie, zawierających dane osobowe kandydataimię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 4) lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 z późn. zm.) jest warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym.

           Przewodnicząca Zarządu Powiatu Świeckiego
Barbara Studzińska

 

Załączniki