Informacja dla Spółek Wodnych z terenu Powiatu Świeckiego w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego

4206

W nawiązaniu do § 5 ust. 1 Uchwały nr XXXIX/249/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji przypominam, że spółki wodne ubiegające się o przyznanie dotacji składają pisemne wnioski do kancelarii Starostwa Powiatowego w Świeciu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja.