Konsultacje programu współpracy

7828

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji od dnia 18 września 2019 roku rozpoczną się konsultacje dotyczące Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu, na stronie internetowej Powiatu Świeckiego w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce AKTUALNOŚCI na okres od 18 września do 1 października 2019 roku

Zgodnie z Uchwałą propozycje i sugestie dotyczące Programu będzie można składać pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@csw.pl  w terminie do 1 października 2019 r. O ważności decyduje data wpływu.