Manewry Ratownicze 2019

6788

W dniach 14-15 czerwca 2019 r. na terenie powiatu świeckiego odbyły się Manewry Ratownicze, których organizatorem był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu oraz Starosta Świecki. Była to już siódma edycja tego przedsięwzięcia, które na dobre wpisało się w kalendarz szkoleń i ćwiczeń dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz podmiotów współpracujących z KSRG z terenu powiatu świeckiego.

Przedsięwzięcie realizowane było w dwóch etapach:

Etap pierwszy – wykłady, szkolenie warsztatowe z pokazami, instruktarzami oraz praktycznym ćwiczeniem uczestników.

Etap drugi – część praktyczna, która stanowi zasadniczą część manewrów. Etap ten stanowi niejako konglomerat  szkoleniowy wiedzy, umiejętności, doświadczeń, które zostają poddane doskonaleniu i wzbogaceniu. Etap ten jest również kolejnym, wyższym poziomem zdobywania umiejętności z wykorzystaniem zdobytej podczas warsztatów wiedzy
w sytuacjach typowych i nietypowych.

Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania podczas zdarzeń mnogich i masowych. Główne założenie podzielone zostało na cele szczegółowe:

 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie procedur postępowania w katastrofach i wypadkach statków powietrznych.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie wykonywania wstępnej segregacji medycznej.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie sposobów organizacji zabezpieczenia logistycznego podczas wypadków mnogich i masowych.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie postępowania podczas aktów terroru
  z wykorzystaniem broni chemicznej, broni palnej i amunicji.
 • Doskonalenie technik i umiejętności z zakresu ratownictwa technicznego podczas wypadków komunikacyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie zwalczania pożarów wewnętrznych.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie kierowania działaniami ratowniczymi.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego na poziomie podstawowym.
 • Ujednolicenie podstawowych technik ratowniczych w jednostkach współpracujących w rejonie chronionym.
 • Integracja w czasie działań jednostek KSRG oraz podmiotów współpracujących
  z systemem w rejonie chronionym.
 • Doskonalenie umiejętności z zakresu terenoznawstwa.

Synteza zadań stricte  ratowniczych z zadaniami z zakresu terenoznawstwa oraz elementami wspólnego rozwiązywania zadań przez ćwiczące zespoły w sposób realny przyczynia się do utrwalania obwiązujących procedur a także do podwyższenia jakości realizowanych w przyszłości działań ratowniczych.