Praca w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

7137

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie, poszukuje osoby na stanowisko pracy w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej.

Zgodnie z wykazem stanowisk  w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach integracji społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej stanowisko pracy w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej należy do stanowisk pomocniczych i obsługi (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz.U. z 2018r. poz. 936)

 1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:
  1) Wykształcenie:
  a) wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie
  lub
  b) uprawnienia do wykonywania zawodu pracownik socjalny.
  2) Doświadczenie zawodowe: przy wykształceniu wyższym pedagogicznym, psychologicznym lub na kierunku nauki o rodzinie – 3 letni staż zawodowy.
  3) Obywatelstwo polskie lub wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu pozwalającym na wykonywanie zadań na stanowisku.
  4) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
  5) Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.
  6) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
  7) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  8) Dyspozycyjność i mobilność w  dotarciu do środowiska rodzin zastępczych – prawo jazdy kat.B.
  9) Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej i samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność,
  10) Znajomość obsługi komputera: pakietu Office (Word, Excell), systemu informacji prawnej.
 1. Wymagania merytoryczne kandydata:
  1) Znajomość następujących ustaw:
  a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  b) ustawy o pomocy społecznej,
  c) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  d) ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 1. Warunki zatrudnienia:
  1) umowa o pracę – 1 etat, na czas określony ( w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy),
  2) praca  wykonywana w siedzibie PCPR oraz praca wykonywana w terenie w środowisku rodzin   zastępczych, rodzinnych domów dziecka.
  3) przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2019r.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:
  1) Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
  2) Przygotowanie we współpracy odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę  z rodziną, planu pomocy dziecku.
  3) Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
  4) Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
  5) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
  6) Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
  7) Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
  8) Współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
  9) Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie.
  10) Sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
  11) Udział w posiedzeniach zespołów w sprawie oceny sytuacji dziecka.
  12) Konsultacje w zakresie dokonywanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
  13) Pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia.
  14) Pomoc przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia.
  15) Realizacja wyżej wymienionych zadań odbywać się będzie w sposób określony w zakresie czynności.
 1. Niezbędne dokumenty:
 1. Kwestionariusz osobowy (zał. nr 1 do ogłoszenia).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe na wskazane stanowisko w ogłoszeniu o naborze.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających 3 letni staż zawodowy, przy wykształceniu wyższym pedagogicznym, psychologicznym lub na kierunku nauki o rodzinie.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (zał. nr 2 do ogłoszenia).
 5. Podpisane odręcznie oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. nr 3 do ogłoszenia),
 6. Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. nr 4 do ogłoszenia).
 7. Podpisane odręcznie oświadczenie o władzy rodzicielskiej (zał. nr 5 do ogłoszenia),
 8. Podpisane odręcznie oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym (zał. nr 6 do ogłoszenia),
 9. Należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych, jeżeli kandydat ubiegający się o przyjęcie na stanowisko pracy w Dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej załączy inne dokumenty niż określone w pkt. od 1 do 8:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO; oświadczenie może być zawarte w innych dokumentach w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w innych załączonych dokumentach” – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy”

 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, przy ulicy Wojska Polskiego 195A osobiście lub pocztą, bądź pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej pcprswiecie.eboi.pl, o ile opatrzone będą bezpiecznym podpisem elektronicznym z dopiskiem „dotyczy wolnego etatu na stanowisku pracy w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej” w terminie do dnia 27.06.2019r. (decyduje data wpływu aplikacji  do jednostki).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – bip oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum.

Szczegóły:

https://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/ogloszenie-o-wolnym-etacie-na-stanowisku-pracy-w-dziale-pomocy-spolecznej-pieczy-zastepczej-i-interwencji-kryzysowej/