Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora I LO w Świeciu

10306

Informacja o wyniku postępowania konkursowego – konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 3.

Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 17/143/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku przeprowadzonego w dniu 6 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu postępowania konkursowego, wyłoniła kandydatkę na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu.

Kandydatką wyłonioną, na podstawie rozstrzygniętego w dniu 6 maja 2019 r. postępowania konkursowego, na stanowisko dyrektora została Pani Ewa Szczepanowska.

Kandydatka spełniła wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Podstawa prawna:

$ 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły  ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587).

Przewodnicząca Komisji
Iwona Karolewska