Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu

9319

Zarząd Powiatu Świeckiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu,
ul. Gimnazjalna 3, 86 – 100 Świecie.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 3 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca.

7) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 430)*;
* Uwaga – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
Dopełnienie powyższego obowiązku, polega na tym, że osoba zobowiązana do dopełnienia tego obowiązku składa odpowiedni dokument do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty. Dopełnienia ww. obowiązku, kandydat winien dokonać najpóźniej w dniu składania oferty, tak, aby organ prowadzący mógł dokonać sprawdzenia wykonania tego obowiązku przed terminem posiedzenia komisji konkursowej;

12) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 113 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

1) Oferty należy składać w sekretariacie (pok. 403, III piętro) lub przesłać, na adres Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86 – 100 Świecie, w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym do kandydata i numerem telefonu do kontaktu, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu z siedzibą przy ul. Gimnazjalna 3, 86 – 100 Świecie”, w terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r. do godziny 15:30. Za przesłanie oferty w ww. terminie uważa się wpływ oferty do sekretariatu Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Świeciu.

2) Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i powinna zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Ofertę z wymaganymi dokumentami, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu z siedzibą przy ul. Gimnazjalna 3, 86 – 100 Świecie” z podanym adresem zwrotnym do kandydata, adresem e-mail i numerem telefonu do kontaktu, można składać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej na adres: /PZEASwiecie/SkrytkaESP (www.epuap.gov.pl)

3) W przypadku przekazania oferty w postaci elektronicznej – informacja o miejscu i terminie posiedzenia komisji zostanie przekazana do kandydatów indywidualnie w postaci elektronicznej – pocztą elektroniczną, na podany przez kandydatów adres e-mail.

4. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

1) konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Świeckiego;

2) przewodniczący komisji powiadomi na piśmie kandydatów indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia;

3) przed przystąpieniem do rozmowy, kandydat dopuszczony do postepowania konkursowego zostanie poproszony przez przewodniczącego komisji konkursowej o przedstawienie dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo;

4) kandydaci są zobowiązani do przedstawienia komisji konkursowej wskazanych przez nią oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 4), 5), 6), 7), 12) i 13) niniejszego ogłoszenia. Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane;

5) przetwarzanie danych osobowych podanych przez kandydatów w ofercie, w tym w oświadczeniu wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587) jest warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu Świeckiego
Barbara Studzińska