Ogłoszenie o naborze na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych

4388

Powiat Świecki, z siedzibą Zarządu w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie na podstawie § 8 ust. 4 pkt 7 Regulaminu konkursu o nabór partnera spoza sektora finansów publicznych unieważnia Ogłoszenie o naborze, które zostało zamieszczone na stronach internetowych Powiatu Świeckiego w dniu 15 marca 2019 r.

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WYBÓR PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

do przygotowania i realizacji projektu przygotowywanego w ramach konkursu RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
Powiat Świecki, z siedzibą Zarządu w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie ogłasza otwarty nabór na wybór partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadzie realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. 2018 r. poz. 1431) do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, w ramach konkursu nr: RPKP.10.02.03,-IZ.00-04-255/19, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 1

1. Celem partnerstwa jest wspólne:

1) przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu;

2) zarządzanie projektem;

3) realizacja zadań, które będą ujęte w projekcie, przy czym partner może uczestniczyć tylko w części zadań w projekcie, w ramach konkursu RPKP.10.02.03,-IZ.00-04-255/19, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Przedmiotem projektu będą działania wpisujące się w typy określone przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, przyczyniające się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, jak również poprzez rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy:

1) Typ 1: Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym:

a) realizacja doradztwa edukacyjno- zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy,

b) realizacja zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego,

c) realizacja dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców,
w szczególności poprzez:

i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie

i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,

ii. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia,

iii. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,

iv. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,

v. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji,

vi. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ,

d) realizacja wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem,

e) tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy,

f) modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,

g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,

h) włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

i) tworzenie klas patronackich w szkołach,

j) tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego;

2) Typ 2: Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół
i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych oraz realizacja kompleksowych programów kształcenia organizowanych w miejscu pracy;
3) Typ 3: Kształtowanie u uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacja wsparcia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

§ 2

Szczegółowe informacje o 10.2.3 Kształcenie zawodowe dostępne są w dokumentach dotyczących konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, publikowanych na stronie internetowej: http://www.mojregion.eu
Kody CPV:
72224000-1 – Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją.

§ 3

Partner będzie zaangażowany w realizację całego projektu co oznacza, że będzie uczestniczył w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, zarządzaniu projektem, jaki i będzie brał czynny udział w realizacji części zadań w projekcie.
Projekt jest skierowany dla organów prowadzących szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe na terenie danego powiatu.
Projekt będzie realizowany przez Powiat Świecki – Lidera Projektu, jako organ prowadzący 3 branżowe szkoły I stopnia (w tym specjalna) oraz 3 technika oraz jednego Partnera spoza sektorów finansów publicznych.

§ 4

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

§ 5

Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera zostanie ogłoszona na stronie www.csw.pl oraz www.bip.csw.pl .

§ 6

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej www.csw.pl oraz www.bip.csw.pl

§ 7

Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2022.

§ 8

Szczegółowy zakres działań realizowanych przez Partnera zostanie ostatecznie ustalony na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie.

§ 9

Partnerem zostanie wybrany podmiot spełniający wszystkie wymagania formalne oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie kryteriów merytorycznych.

Załączniki