Informacje ogólne dot. przekształcenia użytkowania wieczystego

17498

Informacje ogólne dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe :

 • Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.
 • Przekształcenie następuje z mocy prawa, a więc nie zachodzi konieczność składania wniosku o wydanie zaświadczenia. Starosta Świecki w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa oraz Zarząd Powiatu Świeckiego w odniesieniu do gruntów Powiatu Świeckiego wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia.

W przypadku złożenia wniosku przez właściciela zaświadczenie zostanie wydane w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku  lub 30 dni od momentu złożenia wniosku uzasadnionego   potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości  50 zł, wniesionej na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Procedura złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia wraz ze wzorem wniosku  została umieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Świeciu

 • Zaświadczenie stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków, a także wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela.
  W przypadku przekształcenia udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z odrębną własnością lokalu, wpis własności i roszczenia dokonany zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej.
 • W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie zawarta będzie informacja o obowiązku   wnoszenia na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłaty przekształceniowej. Wysokość opłaty będzie równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia i wnoszona będzie przez okres 20 lat od daty przekształcenia z możliwością jednorazowej spłaty w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia na pisemny wniosek właściciela.
  Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
 • Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Waloryzacji dokonuje się z urzędu, albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji.

O wysokości zwaloryzowanej opłaty właściwy organ zawiadamia właściciela nieruchomości. Zwaloryzowana opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji.

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej:

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty będzie mógł zgłosić do Starosty Świeckiego lub Zarządu Powiatu Świeckiego  na piśmie zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w kwocie pozostającej do spłaty. Wysokość opłaty jednorazowej będzie odpowiadać iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zamiar został zgłoszony oraz liczby lat do upływu 20-letniego okresu. Urząd będzie miał obowiązek poinformowania właściciela gruntu o wysokości opłaty jednorazowej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, na podstawie w/w ustawy, z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716)   osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

 • 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 • 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
 • 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
 • 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
 • 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
 • 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

A w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Powiatu Świeckiego na podstawie Uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr II/15/18 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących uprzednio własnością Powiatu Świeckiego

1)   60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2)   50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3)   40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4)   30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5)   20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6)   10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Warunkiem udzielenia bonifikaty udzielonej przez Radę Powiatu Świeckiego jest brak zadłużenia w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Zaświadczenie o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej:

Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej, Starosta Świecki lub Zarząd Powiatu Świeciu  wyda z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat lub opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej, które będzie stanowiło podstawę do wykreślenia z działu III księgi wieczystej roszczenia. Wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej należy złożyć do Sądu Rejonowego w  Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wniosek będzie podlegał opłacie sądowej w wysokości 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej lub 75 zł w pozostałych przypadkach.

Inne informacjePrzekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
 3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy w przypadku gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż określone w art. 1 ust. 2, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydzielonej z tego gruntu i spełniającej warunki, o których mowa w art. 1 ust. 2, następuje z dniem:

 1. założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo
 2. wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu niespełniającego warunków, o których mowa w art. 1 ust. 2.

W przypadku gdy zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane jest zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, przekształcenie następuje z dniem, w którym to zezwolenie stało się ostateczne.

Za przekształcenie opłaty nie wnoszą:

 1. parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614);
 2. osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy:
  1. wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego,
  2. użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie:
  * art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99),* innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.