Program współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

7564

Starosta Świecki przedstawia program współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, który został poddany konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.