KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2019 ROK!

6999

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddaje się pod konsultacje projekt uchwały dotyczący:

„Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

KONSULTACJE będą trwały od  5 października do 18 października 2018 roku.

Zgodnie z Uchwałą propozycje i sugestie dotyczące Programu można składać pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie lub na adres poczty elektronicznej obywatelski@csw.pl  w terminie do 18 października 2018 r. do godz. 15:30 .

Załączniki