Wsparcie, na jakie mogą liczyć ustanowione rodziny zastępcze

4142

W nawiązaniu do ostatniego artykułu dotyczącego procesu kwalifikacyjnego dla kandydatów na rodziców zastępczych zapoznam Państwa z możliwościami wsparcia, na jakie mogą liczyć rodziny zastępcze. Charakter wsparcia i proponowane formy pomocy są uzależnione od różnych czynników. Istotne jest to, że są skierowane zarówno dla rodziców zastępczych, ich dzieci i dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Zakres proponowanej pomocy i możliwości jej udzielenia jest bardzo szeroki.

Rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinny dom dziecka w swoim codziennym życiu mogą liczyć na wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, psychologów, pedagoga, specjalisty pracy z rodziną,  specjalisty do spraw wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz współpracujących z PCPR terapeuty w zakresie  uzależnień  i radcy prawnego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie rodzinom zastępczym w formie poradnictwa, grup wsparcia oraz szkoleń, organizuje spotkania integracyjne. Tematyka spotkań, czy szkoleń jest uzależniona od potrzeb rodzin, dotyczyć może wychowania, zachowania, czy wzmocnienia kompetencji, zdrowia, emocji, depresji, nawyków żywieniowych jak też przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego, zwłaszcza w przypadku rodzin zastępczych zawodowych. W minionych latach zrealizowano między innymi szkolenia o tematyce: „Choroby psychiczne u dzieci i młodzieży”, „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych”, „20 błędów wychowawczych”, „Jak uchronić dziecko od uzależnień”.  Podczas spotkań w ramach grup wsparcia przeprowadzane jest szkolenie przez psychologa. Rodziny mają możliwość rozmowy na temat własnych doświadczeń, omówienia ewentualnych trudności, podzielenia się swoimi przemyśleniami. Dodatkowym atutem jest wzajemne poznanie się rodzin, co sprzyja integracji. Jeżeli jest potrzeba, pracownicy PCPR proponują  uzyskanie porady, konsultacji w poradni specjalistycznej.

Już kolejny rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt finansowany z funduszy unijnych „Rodzina w Centrum”. Celem projektu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla rodzin zastępczych poprzez specjalistyczne poradnictwo rodzinne, które jest udzielane przez psychologa, bądź pedagoga, terapię rodzinną grupową i indywidualną, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, superwizje rodzin zastępczych, warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów. Udział w projekcie pozwolił również na zorganizowanie raz w roku 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracji dla rodzin zastępczych, które odbyły się w Zdrojewie i Łebie. W ramach wyjazdów zrealizowano „Trening umiejętności wychowawczych i społecznych”. Inne szkolenia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, to: „Problemy rodziny naturalnej dziecka w pieczy zastępczej a podjęcie z nią współpracy”, „RAD zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia”, „Twoja rodzina a piecza zastępcza. Tożsamość dziecka”, „Trening zastępowania agresji”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, czy dla dzieci „Kurs efektywnej nauki”.

Znaczenie ma również wsparcie finansowe, na które mogą liczyć rodziny zastępcze, ale o tym, to już podczas spotkania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.