Jak mogę zostać rodziną Zastępczą?

4900

RODZINA ZASTĘPCZA SZANSA NA MOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Powiat Świecki prowadzi kampanię mającą na celu pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych.

Dziś zapoznamy Państwa z procesem kwalifikacji oraz szkoleniem dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Jak mogę zostać rodziną Zastępczą?

Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195A , Tel. 52 56 83 200.

Jak wygląda proces kwalifikacyjny:

 1. W celu wszczęcia procesu kwalifikacyjnego konieczne jest złożenie wniosku o chęci bycia rodziną zastępczą
 2. Kandydaci składają oświadczenia w zakresie iż nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz włada rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego), nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych, nie są chorzy na chorobę uniemożliwiającą mi sprawowanie pieczy zastępczej, przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odwiedzają kandydatów w miejscu zamieszkania w celu ustalenia sytuacji mieszkaniowej i rodzinnej
 4. Kandydaci dostarczają zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza psychiatry oraz zaświadczenie terapeuty uzależnień
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie występuje z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego o niekaralność oraz z zapytaniem do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym
 6. Kandydaci wypełniają ankietę kwalifikacyjną dla kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej.
 7. Kandydaci kierowani są do psychologa na badanie w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz na badanie pedagogiczne.
 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie występuje z wnioskiem do właściwego względem zamieszkania kandydatów Ośrodka Pomocy Społecznej o opinię o rodzinie.

Po pozytywnym zaopiniowaniu kandydaci kierowani są na bezpłatne szkolenie po ukończeniu, którego wnioskują o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego w którym określony zostanie forma rodzinnej pieczy zastępczej.

Szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych obejmować może następujące bloki tematyczne :

 1. Regulacje prawne w zakresie funkcjonowania pieczy zastępczej, elementy prawa rodzinnego oraz zagadnienia z zakresu praw dziecka. Kompetencje organizatora pieczy zastępczej.
 2. Budowanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji. Rozwijanie umiejętności wspierania dzieci.
 3. Praca na rzecz kompensacji opóźnień rozwojowych. Praca na rzecz budowania poczucia tożsamości dziecka – przeżywanie rozłąki i straty. Przygotowanie do zmian: szczególne potrzeby dziecka. Podstawowa wiedza o przemocy w rodzinie, uzależnieniach i ich wpływie na dziecko i rodzinę.
 4. Efektywna komunikacja z dzieckiem oraz innymi uczestnikami procesu pieczy zastępczej z uwzględnieniem rodziców biologicznych. Wykorzystanie alternatywnych metod rozwiązywania kryzysów i konfliktów – mediacje, zasady dobrej rozmowy.
 5. Odpowiedzialna praca zespołowa na rzecz dziecka w rodzinie zastępczej. Integracja grupy i stworzenie grup wsparcia dla funkcjonujących rodzin pieczy zastępczej.
 6. Wspieranie więzi rodzinnych – praca rodziny zastępczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Rozwijanie umiejętności i metod wychowawczych, wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej, podstawy komunikacji interpersonalnej, asertywność.
 7. Kryzys w rodzinie zastępczej – to się zdarza, efektywne metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych – metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Przygotowanie do podjęcia decyzji.

Liczba godzin szkolenia nie może być mniejsza niż 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk, które organizowane są w formach pieczy zastępczej.

Szkolenie może zostać zorganizowane przez Ośrodek Adopcyjny lub Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Rodzina w Centrum”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Świeckiego prowadzi proces kwalifikacyjny oraz po pozytywnym jego zakończeniu kieruje na szkolenie.

Osoby zainteresowane zapraszamy z pytaniami do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu. W kolejnym artykule opiszemy wsparcie na jakie mogą liczyć ustanowione rodziny zastępcze.

 

RODZIC NA ZASTĘPSTWO – MIŁOŚĆ NA ZAWSZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Dział Pieczy Zastępczej