Informacja dla wszystkich zainteresowanych sferą działalności pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej!

8381

Zarząd Powiatu Świeckiego, działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z ofertą złożoną przez Nadwiślańskie Stowarzyszenie “Aktywni” w Nowem, uznał za celowe zrealizowanie zadania pn. “Otwarty Puchar Polski w Karate i Kickboxingu IMAF 2018”. Zgodnie z ustawą treść Uchwały dot. celowości wraz z ofertą musi zostać ogłoszona na okres 7 dni do publicznej wiadomości, aby umożliwić zainteresowanym wnoszenie uwag do oferty. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zachęca do wnoszenia uwag w terminie do 14 maja 2018 roku, do godziny 15:30

Uwagi należy składać na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie lub na e-mail: zbigniew.s@csw.pl

Załączniki