Rodzina w Centrum

3843

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych” informuje o realizacji w/w projektu.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum” zakłada się do realizacji 2 zadania:
zadanie 1: wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej oraz zadanie 2: przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej.

W ramach zadania 1 zaplanowano:
⇨ utworzenie Centrum Wspierania Rodzin w powiecie świeckim (koszt remontu i adaptacji, zakup sprzętu i wyposażenia) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
⇨ specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych – poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i psychiatryczne,
⇨ mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych,
⇨ terapia rodzinna (grupowa i/lub indywidualna),
⇨ warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie (rodziny zastępcze i naturalne),
⇨ zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów 1-dniowych
⇨ wyjazd edukacyjny 5-dniowy wzmacniający więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi
⇨ superwizja rodzin zastępczych,
⇨ działania na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą – warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
⇨ działania o charakterze społecznym służące nabyciu, przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej – bon szkoleniowy dla osób opuszczających pieczę zastępczą,
⇨ zwrot kosztów dojazdu do Centrum dla rodzin naturalnych i zastępczych,
⇨ dojazd specjalisty do miejsca świadczenia usług,
⇨ zatrudnienie specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (etat).

W ramach zadania 2 natomiast zaplanowano:
⇨ działania prowadzące do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej tj. cykl spotkań.

ADRESACI PROJEKTU:
⇨ osoby przebywające w pieczy zastępczej,
⇨ osoby opuszczające pieczę zastępczą,
⇨ osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
⇨ osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
⇨ osoby prowadzące rodzinny dom dziecka ,
⇨ inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2018r.

W celu zgłoszenia do projektu osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY).

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać pod nr tel. 52 568 32 04.