Aspirant pracy socjalnej – wolny etat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

12647

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie,  poszukuje osoby na stanowisko aspiranta pracy socjalnej w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej.

Zgodnie z wykazem stanowisk  w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach integracji społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej stanowisko aspiranta pracy socjalnej w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej należy do stanowisk pomocniczych i obsługi (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz.U. z 2014r. poz. 1786).

 1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:
 • Wykształcenie:
 1. średnie z maturą

lub

 1. preferowane wyższe na kierunkach:

– pedagogika,

– psychologia,

– nauki o rodzinie,

– pedagogika specjalna.

 • Obywatelstwo polskie lub wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu pozwalającym na wykonywanie zadań na stanowisku.
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
 • Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Dyspozycyjność i mobilność w dotarciu do środowiska rodzin zastępczych – prawo jazdy kat.B.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej  i samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność.
 • Znajomość obsługi komputera: pakietu Office (Word, Excell), systemu informacji prawnej.
 1. Wymagania merytoryczne kandydata:
 • Znajomość następujących ustaw:
 1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. ustawy o pomocy społecznej,
 3. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 5. ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
 1. Warunki zatrudnienia:

1)  umowa o pracę – 1 etat, na czas określony (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy),

2) praca  wykonywana w siedzibie PCPR oraz praca wykonywana w terenie,

3)  przewidywany termin zatrudnienia: luty/marzec 2018r.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pozostałych placówkach, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
 • Współpraca z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych w sprawie skierowania i opuszczania przez dzieci placówek.
 • Wykonywanie postanowień sądu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • Przygotowywanie dokumentacji i projektów skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkania chronionego.
 • Przygotowywanie pełnej dokumentacji oraz projektów decyzji w sprawie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawieranych porozumień, projektów porozumień z innymi powiatami i ścisła współpraca z działem finansowym w zakresie naliczania odpłatności.
 • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z poszczególnymi gminami i ścisła współpraca z działem finansowym w zakresie naliczania odpłatności.
 • Przygotowywanie pełnej dokumentacji oraz projektów decyzji w sprawach świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i pozostałych placówek, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
 • Przygotowywanie dokumentacji i koordynacja działań w sprawach z zakresu umieszczania osób w domach pomocy społecznej oraz działań związanych z funkcjonowaniem  i sprawozdawczością domów.
 • Przyjmowanie mieszkańców do hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w sytuacji nagłych zdarzeń.
 • Opracowywanie informacji, analiz i sprawozdań w szczególności dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej oraz sprawozdawczości opisowej z zajmowanego stanowiska.
 • Wprowadzanie danych do systemu POMOST i CAS.
 • Udzielanie informacji w zakresie spraw życiowych oraz dostępnych formach pomocy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i pozostałych placówek, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
 • Współpraca z jednostkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami w zakresie wsparcia i aktywizacji osób, o których mowa w ust. 13.
 • Diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej w szczególności przez współuczestniczenie z pracownikiem socjalnym w przeprowadzaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz kompletowanie dokumentacji warunkującej przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.
 1. Niezbędne dokumenty:
 • list motywacyjny- podanie,
 • życiorys – curriculum vitae z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • referencje wystawione przez pracodawców lub/i zleceniodawców,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  (zał. nr 1 do ogłoszenia),
 • podpisane odręcznie oświadczenia, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. nr 2 do ogłoszenia),
 • podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. nr 3 do ogłoszenia),
 • podpisane odręcznie oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) – ( zał. nr 4 do ogłoszenia),

Dodatkowe dokumenty:

 1. a) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeżeli dotyczy).
 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, przy ulicy Wojska Polskiego 195A osobiście lub pocztą, bądź pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP2 /PCPRSwiecie/Skrytka, z dopiskiem „dotyczy wolnego etatu na stanowisku aspiranta pracy socjalnej w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej” w terminie do dnia 16.02.2018r. (decyduje data wpływu aplikacji do jednostki).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 1. Inne informacje:
  • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – bip oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum.
  • Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666, ze zm.) jest obowiązkowe, natomiast podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wyżej wskazany jest dobrowolne.
  • Administratorem danych osobowych jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wojska Polskiego 195a Świecie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

https://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/ogloszenie-o-wolnym-etacie-na-stanowisku-pracy-9/