Obwieszczenie Starosty Świeckiego

4500

WGK.III.683.2.48.2017                                                                       Świecie dn. 29.01.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta  Świecki  – stosownie do  art.  23 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 j.t.  ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 j.t. ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) – i n f o r m u j e, iż została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną geodezyjnie jako:  dz. nr 82/6  o pow. 0.0923 ha, obręb Gruczno, gm. Świecie, która zgodnie z decyzją z dnia 12 czerwca 2017 r.  nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ” rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1285 C Dworzysko-Topolno, polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej” , gmina Świecie, województwo kujawsko – pomorskie; stała się własnością Powiatu Świeckiego.

Niniejszą decyzją  organ  ustalił odszkodowania  na rzecz osób, które  udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, na dzień ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednocześnie  zobowiązał  Zarząd Powiatu Świeckiego  do jego przekazania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

Z treścią  wydanej decyzji oraz aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Świeciu  przy ul. Hallera 9 – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro, pokój   nr 205, tel. kontaktowy  52 56 83 131 i 52 56 83 138.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.