Zaproszenie do złożenia ofert cenowych

4654

I Informacja o zamawiającym.

Nazwa: Powiat Świecki
Adres: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
Województwo: kujawsko-pomorskie
Numer telefonu: (52) 56 83 100
Numer faksu: (52) 56 83 102
Strona internetowa: www.bip.csw.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

II Tryb udzielania zamówienia.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) postępowanie jest zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

III   Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek ( tusze i tonery)  oraz dostawa materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach, na każdą z części zostanie zawarta odrębna umowa.

IV Część pierwsza

 1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oryginalnych i fabrycznie nowych. Szczegółowe wskazanie przedmiotu zamówienia zawiera zestawienie stanowiące załącznik nr 1 do umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.
 1. Zamawiający wymaga aby dostarczone materiały były:

oryginalne – Zamawiający pod tym terminem rozumie materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producentów sprzętu, w których mają być stosowane, nie będące naśladownictwem lub przeróbką.

fabrycznie nowe – pod tym terminem rozumie materiały eksploatacyjne bez śladów korzystania i uszkodzeń, pełnowartościowe, nieregenerowane, nierefabrykowane z minimum rocznym terminem ważności licząc od daty dostawy i do których produkcji zostały wykorzystane wyłącznie elementy nowe.

 1. Termin realizacji zamówienia : od 20 grudnia 2017 roku do 20 grudnia 2018 roku.
 1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Dostawa obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, zapewnionym przez niego środkiem transportu.
 1. Wykonawca w załączniku nr 1 do umowy podaje ceny jednostkowe za materiały wskazane w zestawieniu. Podana ilość stanowi tylko ilość szacunkową przyjętą w celu wyłonienia wykonawcy dostaw. Faktyczna ilość zamawianych materiałów eksploatacyjnych będzie wynikała z aktualnych potrzeb zamawiającego, przy czym zakładamy, że wartość zamówienia nie przekroczy ………………………  zł brutto.
 1. Ilość zamawianych materiałów będzie podawana każdorazowo na zleceniu i przesłana do Wykonawcy faksem lub e-mailem.

Część druga

 1. Dostawa materiałów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek. Szczegółowe wskazanie przedmiotu zamówienia zawiera zestawienie stanowiące załącznik nr 1 do umowy na dostawę materiałów biurowych oraz papieru.
 1. Zamawiający wymaga aby dostarczone materiały były:

fabrycznie nowe – pod tym terminem rozumie materiały biurowe bez śladów i uszkodzeń, pełnowartościowe.

W przypadku teczek i skoroszytów papierowych wymagany jest certyfikat producenta teczek i skoroszytów bezkwasowych zgodny z  wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

W przypadku papieru do drukarek i kserokopiarek wymagany jest aktualny certyfikat ISO 9001, ISO 14000 dotyczący specyfikacji na papier do drukarek i kserokopiarek.

 1. Termin realizacji zamówienia : od 20 grudnia 2017 roku do 20 grudnia 2018 roku.
 1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Dostawa obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, zapewnionym przez niego środkiem transportu.
 1. Wykonawca w załączniku nr 1 do umowy na materiały biurowe oraz papier do drukarek i kserokopiarek podaje ceny jednostkowe za materiały wskazane w zestawieniu. Zamawiający w zapytaniu nie wskazuje ilości planowanych zakupów jedynie szacuje, że wartość zamówienia nie przekroczy kwoty ……………….. zł brutto. Wartość poszczególnych faktur stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek wskazanych w umowie i ich ilości zamówionej przez Zamawiającego.
 1. Ilość zamawianych materiałów będzie podawana każdorazowo na zleceniu i przesłana do Wykonawcy faksem lub e-mailem.

VI Kryteria oceny ofert

 1. Podstawowym i jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty.
  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę na przedmiot zamówienia.
 2. Cena oferowana powinna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania zamówienia.

VII Termin składania ofert cenowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty cenowe należy składać:
do dnia  15.12.2017 r. do godz. 10:00 – decyduje data  wpływu do Urzędu
Oferty należy  składać na adres:
Starostwo Powiatowe  w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86 – 100 Świecie, pokój  nr 302
lub  drogą  elektroniczną na adres: lucyna.g@csw.pl
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta winna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Do oferty należy załączyć:

 1. wypełnione zestawienie materiałów eksploatacyjnych do drukarek
  i kserokopiarek – załącznik nr 1 do umowy, na materiały eksploatacyjne – jeśli Wykonawca sklada ofertę na część 1.
 2. wypełnione zestawienie materiałów biurowych oraz papieru do drukarek
  i kserokopiarek – załącznik nr 1 do umowy na materiały biurowe i papier – jeśli Wykonawca sklada ofertę na część 2.
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 4. w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 5. Aktualny certyfikat ISO 9001, ISO 14000 dotyczący specyfikacji na papier do drukarek i kserokopiarek – jeśli Wykonawca składa ofertę na część 2.
 6. Certyfikat producenta teczek i skoroszytów bezkwasowych zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) – jeśli Wykonawca składa ofertę na część 2.

VIII  Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX Kontakt

Osobą uprawnioną do kontaktowania się w sprawie zamówienia jest Pani Lucyna Gosieniecka tel. 52 56 83 161.

Warunki płatności

 1. Zamawiający dokona zapłaty należności po odbiorze przedmiotu zamówienia przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
 2. Płatność zostanie dokonana w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

XI Pozostałe informacje

 1. Jeżeli złożone oferty nie wyczerpią wszystkich wymogów Zamawiającego zastrzegamy sobie możliwość żądania od wykonawcy składania dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia oferty z wyjątkiem możliwości zmiany ceny oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeśli kwoty najkorzystniejszych ofert przekroczy kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykaz załączników:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy na materiały eksploatacyjne wraz z załącznikiem
 3. Wzór umowy na materiały biurowe i papier wraz z załącznikiem
 4. Specyfikacja techniczna na papier
 5. Specyfikacja techniczna na teczki bezkwasowe

Informacja została opublikowania na stronie BIP.

Załączniki