Obwieszczenie

4669

Obwieszczenia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 j.t.) zawiadamiam , że w trybie art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) oraz w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 j.t ze. zm.) tutejszy organ prowadzi postępowanie administracyjne  w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym  t.j. dz. nr 82/6 o pow. 0,0923 ha, obręb Gruczno, gm. Świecie, zapisana w KW BY1S/00012745/4 – Franciszek Malinowski, która zgodnie z decyzją z dnia 12 czerwca 2017 r.  nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. “rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1285 C Dworzysko-Topolno, polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej”, gmina Świecie, województwo kujawsko-pomorskie.; stała się własnością Powiatu Świeckiego.

W trakcie toczącego się postępowania ustalono, że Pan Franciszek Malinowski syn Jana i Anny zmarł w dniu 13.11.1964 r., a pismem z dnia 7.11.2017 r. Sąd Rejonowy w Świeciu poinformował, że w urządzeniach ewidencyjnych nie odnaleziono sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Malinowskim co oznacza, że powyższa działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zgodnie z art. 113 ust.6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w nieruchomości , do zgłaszania się do Starostwa Powiatowego w Świeciu ul. Gen Józefa Hallera 9, Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 205 Ip. tel. (52 56 83 138) w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 730 do 1530  i udokumentowania swoich praw.

W przypadku niezgłoszenia się ww. osób ustalone odszkodowanie zostanie przekazane do depozytu sądowego.

Niniejsze zawiadomienie, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.