Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

4411

Warunki zatrudnienia:

1) umowa o pracę – 1 etat, na czas określony (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy),
2) praca wykonywana w siedzibie PCPR oraz praca wykonywana w terenie,
3) przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2017r.

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, przy ulicy Wojska Polskiego 195A osobiście lub pocztą, bądź pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP2 /PCPRSwiecie/Skrytka, z dopiskiem “dotyczy wolnego etatu na stanowisku pracownika socjalnego w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej”w terminie do dnia 30.11.2017r. (decyduje data wpływu aplikacji do jednostki).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.