„Programu wyrównywania różnic między regionami III”

4306

 Nabór wniosków w ramach

„Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Ustala się dla beneficjentów pomocy z obszaru B, C, D Programu, termin składania kompletnych wniosków do dnia 15 stycznia 2018 roku.

Miejsce składania wniosków:
a) dla obszarów: B i D – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195A,
b) dla obszaru: C – siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195A.

Obszary programu:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

UWAGA!!! Adresatem programu w ramach obszaru B, zgodnie z zapisem rozdziału VI ust. 1  jest powiat (tj. wyłącznie budynki administracji powiatowej) lub podmioty które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy .

 1. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 2. obszar D – likwidacja barier transportowych;

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu:

 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 000,00 zł dla autobusów.

Wysokość obowiązkowego udziału własnego w ramach poszczególnych obszarów programu:

 1. obszar B – 50%;
 2. obszar C – 50%;
 3. obszar D –30% w przypadku placówek służących rehabilitacji, 20% w przypadku Warsztatów Terapii Zajęciowej;

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa projekt do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu

Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON. 

Treść „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, procedury i zasady jego realizacji, kierunki oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu oraz druki wniosków dostępne są pod adresem: http://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-3/