Ważna informacja dla posiadaczy legitymacji osoby niepełnosprawnej

14341

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień

W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

Do czasu uzyskania nowej legitymacji:

  • osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń – prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony.
    Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku;
  • osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia.
    W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury
    i Budownictwa z dnia 18 października br. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (…).

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

W odpowiedzi na pismo Nr BON-lV.0700.23.2017.MS. z dnia 16 października 2017 r. dotyczące interpelacji posła Radosława Lubczyka z dnia października 2017 r. nr 15724, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawia następujące stanowisko.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 810) dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niepełnosprawnych do korzystania z ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego są odpowiednio dokumenty wyszczególnione w §3. §6 i §7 przedmiotowego
rozporządzenia.

Każdy z dokumentów wymienionych w ww. rozporządzeniu, niezależnie od siebie, uprawnia osobę niepełnosprawną do korzystania z ulg przejazdowych.

Posiadanie orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji uprawnia osobę niepełnosprawną do korzystania z ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego. W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 2) ppkt a) i b) oraz §6 ust. 1 pkt 11.

Wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej