Informacja dot. dotacji na na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

4682

Starosta Świecki informuje, że podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, składają pisemne wnioski do kancelarii Starostwa Powiatowego w Świeciu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja – zgodnie z paragrafem 4 pkt 1 Rozdziału III – Zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla gminnych spółek wodnych i związków wałowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (Uchwała VIII/56/2011 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 czerwca 2011r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2011r. Nr 187, poz. 1710) W związku z powyższym informuję, że termin składania wniosków na dotację na 2018 r. mija 2 października 2017 r. (30 września wypada w dzień wolny od pracy). Wzór wniosku o dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 w/w uchwały, stanowi jej załącznik.