Ogłoszenie

8422

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych sferą ochrony i promocji zdrowia do wnoszenia uwag dot. realizacji zadania publicznego pt. “Terapia dzieci ze spektrum autyzmu”.

Ofertę realizacji zadania złożyło Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski klucz” w Świeciu.

Zarząd Powiatu Świeckiego działając w oparciu o art. 4 ust. 1, pkt 6 oraz art. 19a ust. 1-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając za celowe realizację zadania podaje do publicznej wiadomości na okres od 13 września 2017 r. do 19 września 2017 r. treść uproszczonej oferty.

Podpisanie umowy w trybie pozakonkursowym wymaga uwzględnienia uwag przekazanych przez zainteresowanych przedmiotowym zadaniem. Po siedmiodniowym okresie publikacji i po analizie potencjalnych uwag zostanie podpisana umowa na realizację zadania.

Uwagi należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie z dopiskiem lub pocztą elektroniczną na adres: obywatelski@csw.pl . Uwzględniane będą tylko uwagi, które wpłyną do dnia 19 września br. do godz. 15:30 .

Załączniki